Bli expert på högskoleprovet och nå din målutbildning!

Högskoleprovguidens onlineutbildning med personlig coachning har sedan 2004 utbildat över 130 000 studenter att nå sina högskoleprovmål.

Du får allt du behöver för att besegra högskoleprovets alla delar.

Bli VIP-medlem direkt och nå din drömutbildning så fort som möjligt!

Läs mer och börja direkt!


Lämna en intresseanmälan
Bli VIP-medlem direkt

Komplett och unik utbildning

Studera med 17672 övningsuppgifter, 7880 förklaringar till gamla högskoleprov, 400+ videor, unika strategier, genomgångar, guider, knep och mycket mer. Utbildningen anpassar sig efter dig och dina behov.

Börja öva gratis

Personlig coach med 2,00

Som VIP-medlem får du en personlig coach som skrivit 2,00 på högskoleprovet. Du får hjälp med t.ex. individuell diagnos med analys, skräddarsytt studieupplägg och vägledning utifrån just dina mål och förutsättningar.

Bli VIP-medlem nu

Toppresultat på utvärderingarna

Vi har hjälpt tiotusentals nöjda studenter sedan starten år 2004. Över 4 av 5 poäng på alla utvärderingspunkter i över 12 år och uppemot 100 % av våra studenter skulle rekommendera VIP-utbildningen till en vän.

Läs våra referenser

En investering i din framtid

Att skriva provet utan VIP-medlemskap är som att försöka skaffa körkort utan att ha övningskört eller lärt sig teorin. Du och din framtid förtjänar det bästa. Plugga på bästa sätt som VIP och nå drömutbildningen!

Bli VIP-medlem nu

Tre snabba fakta

 • Nya högskoleprovet lanserades hösten 2011
  • 160 uppgifter
  • 55 minuter per block
 • Två huvudblock
  • Kvantitativt block (KVA, XYZ, NOG, DTK)
  • Verbalt block (LÄS, ELF, MEK, ORD)
 • Högskoleprovguiden har ända sedan lanseringen haft utbildningsmaterial till det nya provet! Som VIP-medlem får du 3994 övningsuppgifter på XYZ, KVA och MEK, detaljerade genomgångar och strategier.

Allt om områdesprov och det nya högskoleprovet

Planerna på områdesprov avslutades år 2008. Detta berodde på de stora utvecklingskostnader som regeringen inte var villig att betala, bristande intresse från de tekniska utbildningarna samt svårigheten att konstruera relevanta testskalor för vårdutbildningarna. Planerna för ett teknikprov lades ned redan i början av våren 2008. Vårdprovet användes i ett teststadie och utvärderades sedan av två professorer. Efter en hearing backade de lärosäten som visat intresse p.g.a. att provet fortfarande ansågs vara i utvecklingsstadiet. Högskoleverket beslutade då att lägga ned provet i sin helhet. (1)

Det nya högskoleprovet består av två block och i varje block ingår fyra delprov. Det ena blockets delprov testar ordförståelse, läsning och ordkunskap där även ord testas genom att skrivas in i meningar. Det andra blocket handlar om logisk problemlösning, tabeller, diagram, teknik och matematik. (2) Matematiken motsvarar högst matematik A/1 på gymnasiet. (3)

Förhoppningen är att det nya provet ska ge en bättre prognos över hur studenter kommer att klara en utbildning och att skillnaden mellan åldersgrupper ska försvinna. Tanken är att provet ska användas för samtliga utbildningar men det ska vara möjligt att fokusera på vissa delar av provet inom ramen för det alternativa urvalet. (4) Ett av målen är att man ska kunna titta på vad studenten fått för resultat på de specifika delarna och att detta skulle kunna användas av universitet och högskolor för att förfina sina urvalsprocesser. (5)

Under högskoleprovet våren 2009 fick några provdeltagare testa det prov som legat till grund för det nya högskoleprovet. Uppgifterna var kortare men desto fler med ökad fokus på matte och problemlösning. Nya delar som utprovades var bl.a. meningskomplettering (MEK), kvantitativa jämförelser (KVA), analytiskt resonemang (AR) och problemlösning (XYZ). (5) Man har bland annat tittat på hur urvalsprov genomförs internationellt samt för- och nackdelar med dessa prov. (5)

Besked om när det nya högskoleprovet skulle tas i bruk har varierat och från det första beskedet om att ett nytt högskoleprov skulle tas i bruk 2009 (6) sköts implementeringen upp gång på gång. Det beslutades slutligen att det nya högskoleprovet skulle tas i bruk hösten 2011. (7) Detta var ytterligare ett års förskjutning jämfört med det tidigare mediala beskedet. (5,8)

Det nya provet består av 160 poäng i stället för de tidigare 122. Provet delas in i en verbal del och en kvantitativ del, som vardera består av 80 poäng, och som är uppdelade på 4 delprov. Provet innehåller tre nya delprov jämfört med provet dessförinnan. En del är ett verbalt delprov som går ut på meningskomplettering = MEK. De två andra delproven är kvantitativa och går ut på problemlösning = XYZ samt kvantitativa jämförelser = KVA. Provdelen AR har inte använts. (9)

Poängfördelningen är följande:

Kvantitativt block (80 poäng):
KVA = kvantitativa jämförelser 20 poäng
XYZ = problemlösning 24 poäng
NOG = kvantitativa resonemang 12 poäng
DTK = diagram, tabeller och kartor 24 poäng

Verbalt block (80 poäng):
LÄS = svensk läsförståelse 20 poäng
ELF = engelsk läsförståelse 20 poäng
MEK = meningskomplettering 20 poäng
ORD = ordförståelse 20 poäng

Tidsschemat för provdagen förändrades inte utan genomförs i 5 block om 55 minuter. Provtiden per block förlängdes med 5 minuter. Man gör således 40 uppgifter i ett block och man gör därmed två stycken verbala block och två stycken kvantitativa block. Varje block innehåller uppgifter från alla de ingående provdelarna. Ett verbalt block á 40 poäng innehåller således 10 LÄS-, 10 ELF-, 10 MEK- och 10 ORD-uppgifter medan varje kvantitativt block innehåller 12 XYZ-, 10 KVA-, 6 NOG- och 12 DTK-uppgifter. Det femte blocket används för att pröva ut nya uppgifter och är ett verbalt block för vissa provdeltagare och ett kvantitativt block för andra.

Alla gamla provdelar finns kvar men NOG och ORD reducerades i antalet poäng. DTK ökade i stället i antal poäng. LÄS fortsatte ge 20 poäng men textmängden minskades. ELF förblev oförändrad. De nya delproven består av kortare frågeformuleringar och flervalsalternativ. Även efter förändringarna är det en normerad poäng som gäller för antagningen och denna poäng slås ihop från både den kvantitativa och verbala delen. Det finns även fortsatt möjlighet till anpassade prov för personer med funktionshinder. (9)

De matematiska delarna mäter kunskap inom aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.

Det nya upplägget presenterades för högskolesektorn under maj 2010. Den största skillnaden med det nya provet blev att den verbala delen är lika stor som den kvantitativa. Nils Olsson, som ansvarar för högskoleprovet på Högskoleverket, menar att provet är mer flexibelt än det var tidigare. Vissa delar av det nya provet kan eventuellt användas för antagning till vissa utbildningar. Det kan även bli så att delarna kan väga olika tungt beroende på sökt utbildning.

Innehållet i de nya provdelarna gör att matematikkunskaperna spelar större roll. Det är dock som sagt endast kunskaper från A/1-kursen i matematik som är aktuella. (10)

Högskoleverket tog in synpunkter på det nya provet under våren 2010, där bland annat högskolesektorn har varit inbjudna, och beslutade därefter om implementering. (10) Det nya provet blev slutligen verklighet och lanserades hösten 2011. (11)

Exempel på provuppgifter på de nya delarna

Meningskomplettering (MEK):

MEK prövar din förmåga att sätta in ord och uttryck i sitt sammanhang. Provdelen består av 20 uppgifter. Varje uppgift består av ett kort textstycke där ett eller flera ord ersatts med en lucka markerad med _____. En uppgift kan ha en, två eller tre luckor. Du ska avgöra vilket svarsförslag som innehållsligt och språkligt passar bäst in i textstycket som helhet.

Exempel

Att bli uppmärksammad och uppskattad för min konst är en enorm kick. Jag blir helt _____ av det, berättar hon. Men samtidigt med glädjen över att synas i en stor tidning blev hon _____ och kände sig som ett villebråd när hon gick på stan.

 1. autentisk – ängslig
 2. nyckfull – njugg
 3. uppskörtad – fientlig
 4. euforisk – skygg

Vår förklaring till exempeluppgiften.

Vi kan se att uppgiften består av två luckor. Ordet i den första luckan bygger tydligt vidare på den första meningen på så vis att ordet bör vara förenligt med ”en enorm kick”. En enorm kick innebär att få energi, att bli positivt upprymd.

Autentisk har ingenting med upprymdhet att göra.

Nyckfull kan vara förenligt med upprymdhet men har en negativ klang. En nyckfull person är upprymd på ett sätt som gör hen oberäknelig och opålitlig. Eftersom det handlar om att bli ”uppmärksammad och uppskattad” samt ”glädjen över att synas” är det inte så troligt att nyckfull skulle användas.

Uppskörtad innebär att bli lurad och har alltså ingenting med upprymdhet att göra.

Däremot är eufori eller att känna sig euforisk ett tillstånd av välbehag och upprymdhet, ett lyckotillstånd. Det ord som passar bäst in i den första luckan är med andra ord euforisk.

Sammanhanget kring den andra luckan i uppgiften handlar om uppmärksamhetens baksidor. Personen ”kände sig som ett villebråd”, det vill säga hon hade en känsla av att folk på stan jagade henne såsom jägare jagar vilt. Detta är en starkt negativ känsla av utsatthet. Reaktionen på en sådan känsla bör handla om att på något sätt skydda sig från de som jagar henne.

Njugg betyder snål eller sparsam vilket inte alls passar in på den reaktion vi just beskrev.

Fientlig skulle kunna vara ett rimligt alternativ men det hör inte ihop med att känna sig som ett villebråd.

Ängslig kan man känna sig och likaså skygg när man befinner sig i en otrygg situation. Skygg tycks passa allra bäst in eftersom det innebär både att man känner sig osäker och otrygg men dessutom att man drar sig undan, gömmer sig. När man pratar om djur som är rädda för människor brukar man oftare prata om skygga djur än om ängsliga.

Rätt svar är därför euforisk – skygg.

Problemlösning (XYZ):

XYZ prövar din förmåga att lösa matematiska uppgifter inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Provdelen består av 24 uppgifter.

Exempel

Sidan i en kvadrat är a. Arean av kvadraten är A. Vad är sambandet mellan a och A?

 1. ££ a = A^{\frac{1}{2}} ££
 2. ££ a = A^{2} ££
 3. ££ a = \frac{A}{4} ££
 4. ££ a = 4A ££

Vår förklaring till exempeluppgiften.

En kvadrat är en fyrhörning där varje sida är lika lång. Arean av en kvadrat ges av formeln

$$ \text{Area}_ \text{kvadrat} = \text{sida}^2 $$

Om sidan har längden a och arean A innebär det att

$$ A = a^2 $$

Genom att dra roten ur båda led får vi att

$$ a = \sqrt{A} $$

Eftersom kvadratroten ur även kan skrivas som upphöjd till en halv är rätt svar

$$ a = A^{\frac{1}{2}} $$

Kvantitativa jämförelser (KVA):

KVA prövar din förmåga att göra kvantitativa jämförelser inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Provdelen består av 20 uppgifter. Du ska jämföra två kvantiteter och avgöra vilken av kvantiteterna som är störst, om de är lika stora eller om informationen är otillräcklig för att kunna avgöra detta.

Exempel

En tärning kastades 11 gånger och visade följande värden: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6.

Kvantitet I: Typvärdet

Kvantitet II: Medianvärdet

 1. I är större än II
 2. II är större än I
 3. I är lika med II
 4. informationen är otillräcklig

Vår förklaring till exempeluppgiften.

Typvärdet är det vanligast förekommande värdet. I detta fall har vi tre stycken 3:or varmed typvärdet och därmed kvantitet I är lika med 3.

Medianvärdet är det mittersta talet om vi skriver talen i storleksordning. I detta fall står redan talen i storleksordning och eftersom vi har 11 tal är medianen lika med det 6:e talet i serien. Detta eftersom vi då har 5 tal som är mindre och 5 tal som är större än medianen.

Medianvärdet och tillika kvantitet II är 3.

Rätt svar är därmed att kvantiteterna är lika stora.

Litteraturförteckning

1. Olsson, Nils. Slutrapportering för regeringsuppdraget områdesprov. Stockholm : Högskoleverket, 2008. Reg.nr 83-2225-07.
2. Matte viktigare i nya högskoleprovet. Sveriges förenade studentkårer. SFS.
3. Jällhage, Lenita. Matematiken viktigare i nya högskoleprovet. Dagens Nyheter den 26 oktober 2007.
4. Bolter, Linnea. Ett mer balanserat högskoleprov på väg. Högskoleverket. den 29 oktober 2007.
5. Eriksson, Hanna. Matten blir viktigare på högskoleprovet. NyTeknik. den 1 april 2009.
6. Olsson, Nils. Ett mer balanserat högskoleprov på väg. Nyheter & Debatt - Högskoleverket. 2007
7. Olsson, Nils. Satsa på högskoleprovet. DN Högskoleguiden den 12 mars 2010
8. Meyer, Tove. Inget nytt högskoleprov förrän 2010. Sveriges radio. den 24 oktober 2008.
9. Olsson, Nils. Konferens om framtidens högskoleprov. Högskoleverket 23 april 2010.
10. Olsson, Nils. Nytt högskoleprov på väg. Nyheter & Debatt, nr 4 den 28 maj 2010.
11. Olsson, Nils. Nytt högskoleprov lanseras nästa höst. 17 juni 2010.

Feedback eller frågor?