Maximal ökning på 120 dagar

Starta en egen eller läs och kommentera någon annans
Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » sön 28 jan, 2018 16:31

Dag 23

2008- 10-25

LÄS

Cervikal höftfraktur 2/4

5. Inoperation av höftproteser vid höftfrakturer har ökat starkt i Sverige de senaste tio åren. Vad är orsaken till detta, att döma av texten?

Mitt rätta svar A: Att de medicinska bevisen för höftprotesens positiva effekter blivit allt fler och starkare.

Vi finner bevis för påståendet på lite olika ställen i texten. Men mest övertygande är slutstycket
'' Att använda väl beprövade implantat borde vara en självklarhet. Glädjande visar data från det sveska registret att 80% av halvproteserna i Sverige är etablerade cementerade uni- eller bipolära modeller. ''
'' Med en radikal minskad komplikationsfrekvens tack vare höftprotes... ''

6. Vad är enligt texten en av fördelarna med osteosyntes jämfört med protesoperation?

Mitt svar B: Att andelen lyckade ingrepp ökade.
Rätt svar A: Att sjukhusvistelsen blir kortare.

Först svarade jag A men valde B istället för det lät bättre.

Vi finner stöd för A i stycke 5 '' Visst påvisades enstaka fördelar med osteosyntes - kortare operationstid, mindreblödning och någon dags kortare vårdtid

Jag råkade misstolka detta. '' Framför allt visade sig misslyckandefrekvensen vara mycket lägre efter höftprotes'' Alltså är B fel...

7. Cecilia menar att en kvalitetsuppföljning av protesoperationer är viktigt. Vad kommer en sådan uppföljning i första hand visa?

Mitt svar B: Vilka effekter som kan uppnås om tiden mellan skada och operation minskas.
Rätt svar C: Vilken typ av halvprotes som ger bäst resultat.

Här chansade jag! Svaret finner vi i näst sista stycket. '' Att den svenska ortopeden inte strikt följer evidensbasen utan väljer den mindre beprövade halvprotesen gör en kvalitetsuppföljkning ännu mer viktig.


8. Vad är det artikelförfattaren framför allt visar med sin text?

Mitt rätta svar D: Hur valet av operationsmetoder vid höftfrakturer i Sverige har förändrats över tiden.

Vi finner stöd för detta på flera ställen i texten. vi hittar olika årtal som är kopplade till olika medicinska genombrott. Och hur en ökning av proteser har ökat i Sverige tillföljd av ny teknik och forskning.

Artbevarande
2/4

10. Enligt textförfattaren anses den gröna hedvårtbitarens fortlevnad vara hotad. Vilken av följande åtgärder skulle kunna vända situationen till de bättre?

Jag valde mellan B och D och valde fel.

När jag analyserar texten ser jag svaret klart och tydligt men lyckades inte se det när ajg gjorde provet.

Svaret finns i stycke 6 '' I den svenska rödlistan över ryggradslösa djur anses grön hedvårtbitare tillhöra kategorin sårbar. Anledningen är att den lämpligaste biotopen förväntas minska ytterligare på grund av att gräsmarkerna växer igen

12. Hur kan man bäst sammanfatta textens huvudsakliga innehåll och budskap?

Här valde jag mellan A och B och valde fel igen.

Svaret på denna frågan hittar vi i näst sista stycket '' Ett landskap med en hög grad av biotopheterogenitet förväntas inte bara ge högre långsiktiga överlevandsschaner för enskilda arter inför oförutsägbara händelser utan också större möjligheter för flera arter att samexistera.

Genus och bilderboken

17. textförfattaren påpekar att förmänskligande djur är ett vanligt grepp i bilderböcker för barn. Ger hon någon förklaring till detta, och i så fall vilken?

Jag gick rakt i fällan här.

'' förmänsklingande djur är vanliga i bilderböckerna. En jämförelse mellan två grisbarn av olika kön blir intressant. ''

Bara för det är intressantare behöver det inte vara lättare som frågan påpekar. Även om jämlikidealet passar barn bättre med förmänskligande djur.


NOG 2008-10-25

18/22

2. En flock vildgäss är på väg söderut. Hur många honor finns det i flocken?

(1) Flocken flyger i en v-formation och det flyger inte två gäss av samma kön direkt efter varandra.
(2) Det finns 11 hanar i flocken

Vi ser direkt att vi behöver båda informationerna eller att det inte går att lösa uppgiften.

Jag svarade C därför att jag trodde att v foamtionen var likformig. Men det stod inget om det så tog det för givet och därmed miste poängen.

Om en hanne är först kommer det finnas 10 honor
Om en hona är först kommer det finnas 11 honor
Informationen är därmed otillräcklig.


11. Den sammanlagda längden av medlemmarna i familjen Axelsson är 552cm. Hur många medlemmar ingår i familjen?

(1) De två längsta i familjen är 191 cm respektive 181 cm.
(2) Familjenmedlemmarnas medellängd är 138 cm.

Valde E på denna men rätt svar är B
Antar att med uträkningen

552/x=138
X=4

räcker för att besvara att det är 4 st. Kan inte riktigt sätta fingret på varför med 100%..

Övrig analys kommer i morgon! Skall även göra ytterligare 1 LÄS + ELF

14. Några vänner ska köpa en present tillsammans. Hur mycket ska var och en betala för att det precis ska räcka till presenten?

(1) Om var och en bidrar med 8 kr för lite så fattas det 40kr
(2) Om var och en bidrar med 12 kr för mycket så blir det 60 kr över

Vi ser direkt att vi antigen behöver antingen båda eller att uppgiften inte går att lösa.

Vi kan ställa upp följande ekvation

X x 8 = ( y-40)

X x 12 = ( y+60)

Vi slår samman ekvationerna.
20X = 2y + 20

Vi har fortfarande två ensamstående variabler och kan inte lösa uppgiften.

22. Orkar inte skriva frågan för den var för lång haha.

(1) Två av de röda husen står på samma sida av gatan
(2) Förutom röda hus finns det även gula och vita

Denna uppgift kan jag inte sätta fingret på. Jag vill få det till att man inte kan färga mer hus..

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » mån 29 jan, 2018 13:13

Dag 24

Läs 2008-04-05

Särlingskonst
2/4

2. Textförfattaren beskriver olika 1900-tals teoretiker försök att definera konst. Vad är det som varit så svårt att uppnå?

Mitt svar a: Full enlighet om vem eller vilka som ska avgöra vad konst är.
Rätt svar b: En bestående definition av något som ständigt ändrar karaktär

Mitt valda svar finner jag inte stöd för i texten..
Rätt svar finner vi i 8

'' Fram till första hälften av 1900talet försökte man definera konst genom att identifera konstens väsen och låta detta vara utgångspunkten för olika förslag till defintioner. ... Detta sätt att definera konst mötte på 1950talet en radikal kritik inspirerad av ludwig ... Han liknande denna typ av defintion vid en tråd dör styrkan i att någon fiber löper genom hela dess längd utan i att många fibrer går omlott. ''

4. Kan något medveten skapa särlingskonst, enligt textförfattarens definition?

Mitt svar A: Ja, om man kan släppa som kreativitet helt fri.
Rätt svar D: Nej redan avsikten och ambitionen ogiltligförklarade försöket.

Jag svarade a för Cardinals tolkning i paragraf 2. Textförfattaren Per menar att
'' Med särlingskonst avses här konst av mentalt sjuka, s.k äkta naiva, spiritiska medier och orginal ... '' Alltså ej medvetna.

Stretching
3/4

5. Vad anses det allmänt att effekten av stretching beror på?

Mitt svar D: Att den naturliga styrkan i muskeln ökas
Rätt svar B: Att en naturlig skyddsmekanism försvagas

Jag svarade B eftersom att i sista stycket nämn '' När man har en förkortad muskel som hämmar fullkraftutveckling och förmåga till ett fullt normalt rörelsetag för aktivitet eller idrott är töjning en bra metod.

Kraftutveckling är alltså inte lika med naturlig styrka. Och därmed bör detta svarsalternaiv räknas som fel. Rätt svar finner vi i stycke 2 '' ... Så anses töjningseffekten bero på neurofysiologiska mekanismer som grundar sig på en hämning av den stretchade muskeln. Detta i sin tur minskar det reflexmässiga motståndet som finns som en naturlig skyddsmekanism som förhindrar en översträckningar av muskler och senor.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » tis 30 jan, 2018 11:14

Dag 25

Analys 2008-04-05

9. Vilket av följande påståenden har mest stöd i texten?

Rätt svar D: Flyttfåglars geografiska rorlighet gör dem speciellt sårbara för klimatförändringen.

Vi finner bevis på detta på flera ställen i texten. Sammanfattningsvis kan man säga att fåglarna är väldigt rörliga. De förflyttar sig till ställen där exempelvis de parar sig. Förutsättningen till att de kan para sig är att de finns mycket föda i området. Klimat kan påverka dessa insikter och göra att de minskar i antal. Detta leder till att fåglarna inte kan häcka och gör dem på sätt och vis sårbara.

10. Hur beskriver texten ornitologernas reaktion på de effekter klimatförändringarna medfört här i Norden?

Rätt svar D: De har snabbt insett förändringarna och fortsätter att aktivt undersöka dess följdverkningar.

I paragraf 3 finner vi stöd för påståendet. '' Naturligtvis har ornitologerna inte varit sena att undersöka hur klimatförändringen kan tänkas påverka deras speciella studieobjekt i form av enskilda fågelarter och, i förlängningen, fågelsamhällenas sammansättning och de djurgeografiska mönstren. ... Intensivt arbete pågår dock på många håll i världen, och snart kommer man utan tvivel att lyckas klarlägga orsakerna till och följderna av de löpande förändringarna i jordens klimat.

12. Vilket är det stora problemet för fågellivet till följd av klimatförändringarna så som det beskrivs i texten?

Rätt svar C: Förändringarna skapar olika tidtabeller för sådant som förut skett samtidigt.

Här anser jag att min sammanfattning på fråga 9 räcker som bevis för att svara på denna fråga.


16. Vilken alternativ rubrik täcker bäst textens innehåll?

Mitt svar A: Återfallsstatistik - metod och teori
Rätt svar C - återfallsstatisik - tillningsmöjligheter och begränsningar

Här valde jag mellan A och B. Jag valde A men ändrar mig nu när jag analyserat texten. Texten beskriver inget tillvägagångssätt ( metod ) även om teori (lärosats) stämmer in delvis.

Tillämpningsmöjligheter och begränsningar stämmer bättre att man utifrån texten kan tolka olika saker. Exempelvis brott för människor i olika åldrar och återfall kopplat till människors tidigare liv osv. Begräsningar kan man också koppla till texten eftersom statistik inte behöver gälla i alla sammanhang utan är mer en karta över läget.

matematik

18. Vad kan, enligt textförfattaren, anledningen vara till att '' tysk räkning '' är en så ofta förekommande undervisningsform i matematiken?

Mitt svar B: '' Tysk räkning '' kräver en liten språk- och läsförmåga av eleven.
Rätt svar C: '' Tyst räkning uppfattas som ett bekvämt sätt för läraren att kontrollera elevens prestationer.

Här stod jag och valde mellan B och C. Jag fann området i texten som gav svar på uppgiften men hade svårt att tolka den. I början av stycke 8 finner vi. Tyst räkning = arbeta självständigt. '' Visst är det bra om barnen i en klass kan arbeta självständigt. Det måste de också få tillefälle att göra, inte minst med tanke på att elverna i en och samma klass befinner sig på olika utvecklingsnicåer. Detta gäller inte minst deras språkliga förmåga. ''

Min tolkning nu i efterhand är att eftersom eleverna jobbar självständigt kan läraren gå runt och kontrollera deras nivå. Detta kommer dock inte explicit ur texten utan är min tolkning.

HPA 1
Verbal del 1

27/40
ORD 8/10
LÄS 6/10
MEK 6/10
ENG 7/10

Blir tokig på LÄS. Jag hade gott om tid här men ändå fick ja fel. Måste bara fortsätta kämpa, det kommer att gå någon gång!

Fråga 4 & 5 Var de jag chansade på ORD. Orden gebit = område eller mer exakt så är det ett special område. Revision = granskning, genomgång, kontroll.

Psykosomatiska effekter

12. Vad anser textförfattaren om uttryck som '' det vänder sig i magen '' ?

Fan fan fan, här ändrade jag från A till D precis innan jag lämnade provet och svarade då fel. Rätt svar var A.

Svaret finner vi i först stycket '' Gamla uttryck kan ofta på ett träffsäkert sätt beskriva olika sjukdomssymptom. En motgång eller en oförrätt är '' svår att smälta ''. Någon säger tex '' jag kan inte smälta det här '' och har därmed lokaliserat sin förtret (förargelse, irritation) till magen. Upplevelser av oangenäm natur kommenteras också i andra ordalag som har md matsmältning att göra. Att något ää står mig upp i halsen '' eller gör att '' det vänder sig i mig '' antyder också ... att starka olustkänslor påverkar våra inre organ.

Det är just '' starka olustkänslor påverkar våra inre organ '' Uttrycket det vänder sig i mig '' reflekterar faktiskt kroppsliga reaktioner.

15. Vad skiljer de två i texten behandlade romanera åt vad avser deras plats i Lindmans och Tunströms författarskap, enligt textförfattaren?

Vi finner svaret i stycke 4 '' Medan sara Lindmans Lifsens rot är en fristående fortsättning på jernbanesiten och där helt mästerligt går in på ett kvinnorspår, är Göran Tunströms skimmer början på en nyorientering vars framtid läsaren bara kan ana.

Kan inte fatta hur jag inte kunde välja A här. Jernbanesiten är ju Lindmans tidigare roman.. Och Tunström påbörjar nyorientering. Skärpning för helvete :!:

18. Vad kan resultatet enligt texten bli om grundvattennivån stiger och når rostjordskiktet?

Vi finner svaret i 3 sista stycket. '' ... Eftersom denna process har fortgått alltsedan jordarterna blev frilagda, har ansenliga mängder järn. och manganoxider ansamlats. Om syrebrist uppstår i vattnet kan dock dessa oxider genom reducerande processer återgå i lösning. Detta kan bland annat inträffa om grundvattenytan stiger upp i rostjordsskitet

19. Vad är blekjorden ett resultat av, enligt texten?

I stycke 7 finner vi '' Texten beskriver olika metaller ... Kvar efter utlösningsprocesserna blir - i den vanligaste jordmånstypen i Svierige, podsolen - ett askgrått lager av några centimeters eller möjligen decimeters mäktighet, vilket kallas blekjord. '' Utlösningsprocesserna som vattnet bidrar med urlakar alltså metallerna ur mineralsjorden och då blir det blekjord ''

23. Det är frågan om efterhandsgranskning och inte censur, vilken uttryckligen _______ i radiolagen. Detta innebär att varken myndigheter eller annat ____ organ får förhandsgranska eller förbjuda program på grund av dess innehåll. Radionämnden kan således inte behandla en anmälan mot ett program som ännu inte hunnit _____.

Denna uppgift var svår.

I lucka 2 försvinner alternativ C. I sista luckan försvinner alternativ B efter som det blir ett dubbelbudskap. Då har vi D och A kvar.

Radio och tv-nämnden är den nämnd som förbjuder eller censurerar sånt som inte får visas offentligt på tv. Om vi fokuserar på sista luckan blir det konstigt att radio nämndes skulle anmäla mot ett program som inte spelas in för då har det inte ännu kommit till dem. Enkelt förklarat så måste radio och tv-nämnden godkänna ett film eller radio inslag för att få sändas för allmänheten. Där för passas sändas bäst in. Alltså alternativ A är rätt.

27. För stora grupper ur manskapet har den nya tekniken medfört att de yrkesstoltaste arbetsmomenten är borta. Trossar ______ inte längre ombord.

Vi märker här att det är något som manskapet gjorde förr men inte längre behövs. Vad gjorde man ombord på skepp som hade med trossar att göra?

A Snittas
B Spritsas
C Splisas
D Stansas

Snitta skär man hål i något, Spritsa gör man exempelvis med grädde och stansa så slår man hål i något. Alltså måste C vara rätt. Splinsas betyder att fläta och passar väl i sammanhanget med trossar som är tjocka rep.

28. För samiska skriftspråkens del är tex inte någon gemensam ____ godkänt i alla de nordiska länderna. Sverige och Norge har visserligen ett ____ skrivsätt, men Finland har ett eget. Olikheterna i skrivsätt har inte sin grund i några större språkliga ______.

Här chansade jag! Både B och D passar in. Det jag föll på var orden kalligrafi och ortografi. Nu i efterhand märker jag att ortografi bör handla om ord som är sammanknutet med hur man skriver. Kalligrafi = vackert präglad skrift och passar inte speciellt bra in i sammanhanget. Ortografi handlar om rättstavning och stämmer därmed bra in i sammanhanget.

Det råder inget tvivel om att man på så sätt skulle kunna få människan beteende i sin hand. Man skulle kunna göra människan brutal och _____, eller _____ och tålmodig allt efter behag.

Här valde jag

tempererad - stoisk

stoisk är väll inte direkt synonymt med tålmodig med det är väldigt likt. Att vara lung och behärskad kan va samma sak som tålmodig.

Alternativ A stridslysten - from passar väl in i sammanhanget.

Texten tyder på att människan är formbar. Man kan göra den brutal och stridslysten eller from och tålmodig ( dessa två går precis mitt emot varandra ) Alltså styra människan hur man vill. from betyder mild, god, gudaaktig.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » ons 31 jan, 2018 14:40

Dag 26

Analys DTK 2000-10-21

14/20 :!:
Utskriften var helt suddig, tog både tid och osäkerhet att göra vissa uppgifter.

Samtliga fel

8. För vilket län och vilket år kan ekbestådets tillstånd beskrivas enligt följande?


Ungefär 6 av 10 ekar hade normalt bladfördeningsmönster. Ungefär hälften av ekarna hade en kronutglesning på 0-10% och ungefär en tredjedel hade ingen nedbrytning av grenarena.

Här fick jag fel för jag inte la märket till att de olika diagram hade olika skala på Y-axeln. Men det var inte så konstigt eftrsom att man inte såg vad det stog.. Dock så är de väll inte direkt något att skylla på, jag hade kunnat dubbel kolla ytterligare för säkerhetsskull.


11. I vilka två lände var skillnaden år 1990 minst mellan män och kvinnor vad avser andelen studerande i femårsintervallet direkt efter gymnasieskolan?


Denna tog ett tag att knäcka. Vet inte varför jag fastnade så länge i tanken att jämföra män med män och kvinnor med kvinnor från olika länder. Lösningen finner vi i att från varje enskilt land ta differensen mellan kvinnor och män. Det land som hade minst och det land som hade näst minst.

Lösningen blir
Surinam
K = 9,5
M= 8,8
= 0,7

Israel
K = 31,9
M = 32,6
= 0,7
Vilket är rätt svar.

12. Hur stor andel av befolkningen var 1990 studerande i eftergymnasial utbildning i det asiatiska land som då hade stört antal sådana studerande per 100 000 invånare?

Här råkade jag dividera med 1000 000 och då fick jag 1 nolla fel.

Jag tog 4000/1000000 och fick 1 av 250
Rätt uträkning 4000/100000 som är 1 av 25.
Slarv.

17. Hur stor andel av de anställda männen var läkare?

Alltså vad fan håller jag på med. Här tog jag andelen män/män + kvinnor och fick ut 65%.

Man skulle ju ta andelen manliga läkare/ andelen anställda män.

Gjorde man de fick man i runda svängar 12500/30000 som jag fick till 42% och närmsta alternativet var 45% vilket även var rätt svar.

15. Hur stor var skillnden i vikt och längd mellan Fanny och Maja vid 2 års åder?


Denna uppgift var klurig för jag aldrig sett ett liknande diagram. Men lösningen finner vi om vi bryter ner diagramet i mindre delar.

Först lägger vi märket till att 2år inte finns utskrivet på X-axeln. Vi lägger märket till att i den finstilta texten finner vi '' 1. Barnet mäts liggande fram till 2 års ålder och därefter stående.

Om vi nu återgår till diagramet ser vi rubriken liggande längre upp. Strax över den har vi en lite fyrkant

läser vi det finstilta nere igen ser vi att dessa fyrkanter betyder ( barnets värde ) Vi läser av detta till Fanny och Maja så F= 80, M = 85

Nu gör vi samma sak med vikten. Och får F= 10 och M = 9kg. Detta leder till att vi kan välja svar E. Bra uppgift.

16. Lång text, skriver ej ut uppgiften

Nu när vi kan diagramet är det bara att leta upp 7 månader och följa kurvan med kvadrater och den tjocka kurvan. Vi ser att från 7 år och framåt så skiljer sig dessa åt. Vi går vidare och kollar Fannys längd vi 3,5 års ålder och kommer fram till att det är 10 cm under medelvärdet för barn i hennes ålder. (5 mm skilland = 10cm på yaxeln. )

Bemästra DTK

Arbeta igenom diagrammen, kartorna och tabellerna metodiskt.

1. Ögna igenom hela pappret (3-5sek)
2. Läs rubriken och alla undertexter
2.1 Läs av X och Y axel. Lägg märket till olika skalor, antal, andel, procent m.m (10-30sek)
3. Testa dig själv i diagrammet. Ta exempelvis en slumpmässigt vald punkt på linjediagrammet och ställ dig frågan vad är det jag avläst? Gör detta på samtliga diagram.
4. Gå till fråga 1 och markera den med 1 färg
5. Markera allt i diagrammet som har med uppgiften att göra.
6. Samla all data som behövs, räkan ut uppgiften.
7. Läs frågan igenom och kontrollera svaret

Detta tar förvånansvärt kort tid när man jobbat in det i ryggmärgen. Det är sällan jag får fel när jag håller mig till strategin.

Att känna igen diagrammen hjälper otroligt mycket.


Behåll lugnet oavsett hur stressigt det är med tiden.

Att stressa kan hjälpa lite men för mycket stress gör att man missar viktig information. Alla kan lösa DTK om man får oändligt mycket tid... Enligt mig är det bättre att svara på 9 uppgifter med säkerhet än att stressa igenom 12st och svara '' osäkert ''


Kontrollera svaret alltid en gång extra.

Många fel uppstår när man tänker '' så är det nog ''. Säg att man ska räkna på differens av något mellan två olika år. Man mäter på yaxeln och det ser ut som man skall räkna 650-200. Hade man tagit avståndet i mm och räknat mycket noggrant kanske det hade blivit 625 - 230. Ett sånt här misstag kan kosta en poäng om svarsalternativen är snarlika.

Kontrollera även att man har rätt enhet.

2007-10-27

14/20 :!:

Shit inte min dag idag, tänkte jag skulle köra en till från förra analysen för att få tillbaka min heder men blev 14/20 igen. Riktigt lökigt

3. Studera hur antalet blodtappningar, sammanlagt för de sex regionerna, förändrades mellan de redovisade åren. Hur stor var förändringen mellan två på varandra följande redovisade år när den var som störst?

Missförstod frågan helt och hållet. Jag tog differensen mellan två år på varandra följande för 1 region. Längst ner på varje dag ser vi totala för hela den regionen. Nu när jag gjorde om uppgiften löste jag den på mindre än en minut...

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » tor 01 feb, 2018 6:43

Dag 27

Igår var inte min dag! Det är skrämmande hur mycket dagsform spelar in på ens resultat. Fick 14/20 14/20 15/20 på DTK och analyserade 1 del. Gjorde såna slarvfel och kände mig allmän ur form. Idag ska jag börja med att analysera en ELF sedan gå över till att analysera de två tidigare DTK.

Dagens schema
- ELF ✓
- ELF ✓
- NOG ✓
- DTK ✓
- DTK
- Huvudräkning ✓
- ORD
- Speed read
- Läkartidningen ✓

Analys
HPA
Prov pass 1

31. What is the writer's example chiefly intended to illustrate?


The text illustrate people on a train that is careful about not letting people in and take there spot. '' Man is a territorial animal ''. This is why B ( The tendency to defend an area one regards as one's own.

Compartment - avdelning
Reluctantly - Motvilligt
Precarious - Osäker
Mutuality - Ömsesidighet

35. According to the text, what was one important purpose of the NEP?

In paragraf one we get one vital detail '' Zaini Amran's skin is burned dark from years under the blazing Malaysian sun, building the roads that link fast-growing country togehter .... He's civil engineer, and he heads a multimilliondollar construction company.

In paragraf four we use the information at one to solve the question.
'' The NEP, the conuntry's overriding ideology since 1970 is aimed at turning out more zainis. ..... The NEP, a sweeping affirmative-action programme, was designed to propel them into the economic mainstream... . ''

Therefore is c ( To train Malays in ordet to help them get skilled jobs. )

39. What earlier assumption has proved wrong?
The assumption that...

The text describes a fossil dionasaur.
'' The rehabilitation is the more poignant since Oviraptor was originally named because its bones were found among fossilised eggs, som of which were thought to belong to a completely different dinosaur, protoceratops. .

Oviraptor got it's name from being found with another dinosaurs eggs. So the earlier assumption that has been proved wrong is that oviraptor stole eggs from the nest of other dinosaurs.

Raging - Rasande
Rehabilitation - Återskapande
Poignant - gripande

Analys
NOG 2008-10-25

14. Några vänner ska köpa en present tillsammans. Hur mycket ska var och en betala för att det ska precis räcka till presenten?

(1) Om var och en bidrar med 8kr för lite så fattas det 40kr.
(2) Om var och en bidrar med 12 kr för mycket så blir det 60kr över.

1 --> X x 8 = (y-40) 2 okända variabler


2 --> X x 12 = (y+60)

1 o 2 --> 20x = y+20

Vi har fortsatt 2 okända variabler och kan inte lösa uppgiftern svar E.

Analys ELF
verb hösten 2017

32. There are two main camps in this debate: scientific realism and antirealism.
Scientific realism holds that if science has made great progress by
invoking entities such as electrons, then we should take the next step of
accepting that they really do exist
, that the world described by science is
the “real” world.
Our present theories are too 32_____ to have happened
by chance: somehow we have latched onto the blueprint of the universe.

Our present theories are too 32_____ to have happened
by chance --> Här söker vi ett ord som passar bäst in på att forskningen är så tydlig att det borde vara vedertaget att '' scientific realism'' är pålitligt och korrekt.

A speculative = spekulativ, fundersam
B abstract = abstrakt, ej greppbart
C successful
D simplistic = Naivt

33. This is not to everybody’s taste. Anti-realists accept the progress made by
science but stop short of making the additional leap of
33_____ of believing
in the materiality of things they cannot actually see
. The anti-realist typically
presents a counter-argument along these lines: so many past theories have
come and gone
, why should we ever regard any of them as real?

'' Leap of faith '' är ett vanligt uttryck. Textstycket handlar om att anti realisterna inte tror på något som de inte kan se med egna ögon.

A faith
B realism = verklighets bundet
C proof = bevis
D relevance = relevant, av saklig betydelse

Vi kan använda uteslutnings metoden om man inte känner till uttrycket för att svara rätt.


35. Realists retort such an approach is cavalier, or even dangerous. Science
progresses by creeping up on the truth about the world: 35_____ successive
theories were merely to replace one another, that progress would be
truly miraculous.

När man sätter ett kolon på detta sättet så presenterar man ett exempel på det som sags innan kolonet. IF är det ända som är grammatiskt korrekt.

A unless
B as
C although
D if

acquaintance - Bekantskap
enfranchised - Ge rösträtt
perceive - uppfatta
accompanied - följa, beledsaga
reluctantly - motvillig
nuisance - obehag
emphatically - Eftertryckligt, kraftfullt
flawed - bristfällig


36. What is the most accurate description of
women’s role in the British Foreign Office
in the period between the two world wars?


A They were generally allowed to work in offices
in Britain but rarely abroad.

B They worked with background tasks but were
not permitted to perform any public duties.


C They were usually not allowed to be involved in
any type of work in the Foreign Office.

D They played active roles in diplomatic negotiations
but this was not officially recognized.


By the interwar years, women were employed as typists and
in lower-grade clerical roles in embassies
, but never as the
professional equals of men


37. How can the views of Sir Robert Vansittart and Charles Howard Smith best be described?

A Vansittart more than Smith often strove to take
into account women’s own interests.

B Their views on women were most likely similar
and reflected those of most ambassadors.


C Smith was much more radical than Vansittart in
his lack of faith in women’s capabilities.

D Their views on female diplomats were very
different from those of the British ambassadors.

The head of the Foreign Office, Sir Robert Vansittart, made his position
clear
. Such a move ‘would not be in the interests of
the women themselves, nor in the interest of His Majesty’s
Service
; and it would be damaging to the prestige of His
Majesty’s Government in foreign countries’
. In 1933, Vansittart
handed the task of preparing the Foreign Office case to
an assistant under-secretary, Charles Howard Smith, who
swiftly pledged to gather ‘all the ammunition I can get.

This did not prove difficult. Of 51 ambassadors canvassed
for their opinions, only three were in favour of
employing women
. The heads of the Consular Service,
whose officers worked in less salubrious surroundings in
remote outposts or port towns, were even more emphatically
opposed.

38. What did Vansittart claim about the status of men and women in 1930s Britain?


A There was no difference in status between
British women and British men.


B Women had lower status than men but higher
than people in other countries.

C It was important to make sure that the status of
British women was promoted.

D Men and women were so different that their
status was impossible to compare.

In 1934 the committee found in favour of maintaining
the status quo
, yet just over a decade later women were
representing Britain as diplomats in their own right. What
happened to effect this dramatic reversal? Put simply, the
answer was the war. Manpower shortages forced the Foreign
Office, alongside other Whitehall departments, to
post women overseas to carry out responsible political
work. Their professional competence destroyed much of
the Foreign Office case against women, while the sacrifices
of ordinary women on the home front made it impossible
to deny renewed feminist demands for equality in all areas
of public life, including that of diplomacy.


39. How did the Second World War affect arguments against women entering the diplomatic profession?

A The work of women appointed during the war
showed that the arguments were flawed.


B The experience of war united the British people
and made men less narrow-minded.

C The war completely changed traditionally existing
roles of men and women in Britain.

D The arguments lost their force since women
proved to be the best wartime diplomats of all.

yet just over a decade later women were
representing Britain as diplomats in their own right. What
happened to effect this dramatic reversal
? Put simply, the
answer was the war. Manpower shortages forced the Foreign
Office, alongside other Whitehall departments, to
post women overseas to carry out responsible political
work. Their professional competence destroyed much of
the Foreign Office case against women
, while the sacrifices
of ordinary women on the home front made it impossible
to deny renewed feminist demands for equality in all areas
of public life, including that of diplomacy.

Denna var klurig! Eftersom männen var ute i krig var kvinnorna tvungen att hjälpa till med diplomation. Detta visade sig att tidigare argument att kvinnor inte passade in i diplomatin var fel, det var alltså duktigare än vad man tidigare trott. Där med väljer vid alternativ A
Senast redigerad av 1 Alfa, redigerad totalt 0 gånger.

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » tor 01 feb, 2018 10:54

Dag 27

DTK 2007-10-27

10. Hur många fler timmar per vecka 1990/1991 ägnade män åt betalt
arbete jämfört med kvinnor?


A 5 timmar
B 10 timmar Mitt svar
C 14 timmar
D 21 timmar
E 27 timmar


Denna uppgift var riktigt klurig och eloge till dem som fixade detta på provdagen! :!:

Om man tar differensen mellan män och kvinnor på vardagar får man ca 10mm. Detta resulterar i 2,8 timmar. Det går 5 dagar på en arbetsvecka så 5x2,8 = 14. På helgen jobbade männen ca 0,3 timmar längre så svaret blir 14,6 timmar.

Mitt problem var att jag räknade ut differensen men bara på 1 dygn. Missade att det var x5 och x2 man skulle multiplicera med. Bra uppgift.


13. Hur många fl er var donatorerna bland avlidna under perioden
1985–1989 än under perioden 2000–2004?

A 60
B 180
C 320
D 550
E 700

Vet inte varför det blev fel här. Jag tog antal millimeter för 1985-1989 och subtraherade med antalet millimeter 2000-2004. Fick då fram exakt 320. Det skulle kunna vart att jag råkade multiplicera med 2 av någon anledning... När jag tog linjalen och gjorde om skalan på y axeln och mätte med stödlinjer så fick jag 155 vilket är ett närmevärde till 180.

14. Hur många organtransplantationer från avlidna donatorer gjordes
i genomsnitt per avliden donator (123) 2004?

A 1,6
B 2,1
C 3,6
D 4,5
E 5,8

Gick rätt i fällan på denna. Summan transplantationer är 583. Men om man kollar noga så kan njurarna doneras även om man är levande. Detta leder till att man måste ta 583-142 = 441.

440/125 = 3,51..


17. Med hur många procent ökade energianvändningen i sektorn
Bostäder, service m.m. från 2000 till 2001?


A 1 procent
B 4 procent
C 8 procent
D 12 procent
E 16 procent

156/144 = 1,08
Har lärt mig att räkna ut med decimaler idag så kännes verkligen som att jag steppat up mitt game :lol:

18. Hur stor andel utgjorde förluster i kärnkraft av den tillförda kärn-
kraften både 2000 och 2001?


A 1/5
B 1/3
C 1/2
D 2/3
E 4/5

111/168 = 2/3

138/211 = 2/3

2009-03-28

15/20 :!:3. Jämför 2001 med 1993 avseende antalet 55–59-åringar med förtidspension
eller sjukbidrag. Med hur mycket hade antalet ökat?

A 2 000
B 5 000
C 10 000
D 15 000
E 20 000

Här måste jag bara snurrat till det, får det till 9mm och det är precis över 20000 så vet inte varför jag valde 10 000

4. Hur stort var antalet nybeviljade förtidspensioner och sjukbidrag
2001?

A 14 000
B 43 000
C 57 000
D 135 000
E 450 000

Lurig uppgift! Två kurvor gick i samma och märkte inte de när jag gjorde diagrammet.

Stämmer bra med 57 000.

14. Hur stor andel av den totala sålda mängden kemiskt bekämpnings-
medel utgjordes av ogräsbekämpningsmedel som såldes till sek-
torn Hushåll?


A 2,9 procent
B 3,9 procent
C 39,1 procent
D 70,2 procent
E 74,1 procent

Jag tog 333/8526 = 3,9%

Man skulle ta 75% av 333 eftersom de var andelen ogräsbekämpningsmedel. Alltså

250/8500 = 2,9...

18. Studera statistiken för hela riket. Hur stor andel utgjorde kvinnorna av
den personalkategori som hade fl est anställda män?


A 75 procent
B 80 procent
C 85 procent
D 90 procent
E 95 procent

Jag råkade adderade alla personalkategorier när man skulle välja en personalkategori som hade mest

rätt uträkning är 2500/18000 som är 15%.


19. Hur många kubikmeter plank och bräder exporterades 1880?
A 100 000
B 300 000
C 500 000
D 1 000 000
E 50 000 000

Man skulle multiplicera 105000 med 4,6 för att få fram en halv million. Missade enheten. :!: Kolla alltid enhet

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » mån 05 feb, 2018 9:34

Veckoschema
Måndag: Analysera ELF, DTK, provpass 4 2012-10-27, huvudräkning, memrise, speedread
Tisdag: HPA 1 del 3 + LÄS, huvudräkning, memrise, speedread
Onsdag: Analysera HPA 1 del 3 + LÄS huvudräkning, memrise, speedread
Torsdag: NOG, ELF huvudräkning, memrise, speedread
Fredag: Analysera NOG, ELF huvudräkning, memrise, speedread
Lördag + Söndag: HPA 2 kvant.

yasmin98
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 8
Blev medlem: tis 27 dec, 2016 13:40

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav yasmin98 » mån 05 feb, 2018 10:52

Hej! vad står HPA för? :)

TudorHeritage
VIP-Medlem
VIP-Medlem
Inlägg: 77
Blev medlem: fre 17 jul, 2015 0:54

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav TudorHeritage » mån 05 feb, 2018 18:03

Står det för HPAkademin? :)

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » tis 06 feb, 2018 15:18

yasmin98 skrev:
mån 05 feb, 2018 10:52
Hej! vad står HPA för? :)

Hej! Det står för HPakademin. De har 7 högskoleprov man kan göra som de gjort själva :)

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » tis 06 feb, 2018 15:18

TudorHeritage skrev:
mån 05 feb, 2018 18:03
Står det för HPAkademin? :)
Yes man :)

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » sön 11 feb, 2018 12:58

DAG 28

Jag har inte uppdaterat dagboken vidare den senaste veckan. Har skrivit endel provdelar dock som jag inte analyserat ännu och därför har ingen analys kommit upp. Nu sitter jag dock här med 100-tals papper att analysera, känns lite tungt ärligt talat men är taggad på att lära mig av mina misstag!

Jag tänker köra 2 analys, 1 prov. Jag har märkt att om man analyserar för mycket så kan man nästan '' tröttna '' lite och därmed tappa fokus.

Idag ska jag
1. huvudräkning, speed read, ord ✓
2. 2 st analys
3. DTK
4. Speedread, ord
5. Nytt schema :)

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » sön 11 feb, 2018 14:54

Dag 28

2008-10-25

LÄS

Bekännarna 2/4
1. Var är enligt textförfattaren huvudsyftet med den refererade avhandlingen?

Vi finner svaret i paragraf 5. '' ... Att hennes avhandling är den första längre studien v 1970-talets kvinnliga självbiografi och dess förhållande till tidens feministiska och politiska ideologiska offentlighet. Det hon vill undersöka är alltså på vilket sätt de ovan nämnda kvinnliga författarna i sina verk går i dialog med sin samtid. ... Och hur böckernas tematik på olika sätt relaterar till 70-talets kvinnopolitiska frågeställningar.

Där med är svar C rätt '' att belysa '' bekännelselitteraturen '' i relation till dåtidens samhällsklimat och debatt.

3. Vilken slutsats beträffande 70-talets kvinnliga ''bekännelselitteratur'' är mest rimlig att dra av texten?

Svaret finner vi i sista paragrafen '' Med sedda så här i backspegeln är 70talets kvinnliga bekännelseböcker något helt annat och föga marknadsanpassat. Och Cristine sarrimos avhandling visar, bland mycke annat, att böckerna fortfarande sparkar liv .... ''

Tidigare i stycket beskriver författaren något som att männen tyckt att de kvinnlig har vart inskränkt ovanstående text bevisar på de motsatta.

Därmed är alternativ B rätt, genren var långt mer varierad och politiska än vad dåtiden kritiker ville erkänna.


-------
Min ELF analys + kvant analys försvann när jag klickade på skicka. Börjar bli riktigt trött på att denna sidan krånglar :(
----

Kvant 2012- -

33. Studera svaren beträffande bokläsning 2003. I vilken grupp fanns den största andelen svarande som uppgav att deras bokläsning var- ken ökat eller minskat?

A Män 73/100
B 50–59-åringar 72/100
C 80–85-åringar 47/100
D Medellåg utbildning 69/100

Varje rad har ett visst antal för respektive grupp. Summerar vi alla tal per rad så får vi 100. Till höger finner vi antal svar och kan därmed räkna ut hur många av som svarat av respektive grupp. Dock är inte detta intressant. Lösningen på uppgiften är att se att 73/100 är den största andelen.


37. Innan metersystemet blev officiellt svenskt måttsystem 1878 var alnar det längdmått som användes, där 1 aln motsvarade 0,6 meter. Hur många alnar var det fågelvägen mellan Vågen vid Järntorget och Draktornet?

Sträckan är 10cm lång

10 cm = 500m

1 aln = 0,6m

X x 0,6m = 500m

500m/0,6m = Aln
Svar 830 aln

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » mån 12 feb, 2018 13:45

DAG 29

HPA 1
Pass 3 verb
24/40 :roll:

1. dementera
A avslöja
B lova
C förtränga
D granska
E förneka

Här valde jag mellan förtränga och förneka. Det var 50/50 och kan inte riktigt hitta en knep som skulle kunna få mig att inse att E var rätt svaralternativ. Minnes bilden för detta ord blir dementror från harry potter alltså förnekare :lol:

5. bordlägga
A sammankalla
B presentera
C besluta
D avslå
E uppskjuta

Här valde jag mellan uppskjuta och presentera. Bordlägga får jag till att man presenterar något men uppenbarligen är det att man skjuter upp något till ett senare tillfälle.

7. Avhysa
A inställa
B hindra
C bekämpa
D vräka
E svika

Att avhysa är att vräka. Kan vara i ett sammanhang där man blir avhyst från sin bostad.


8. kolerisk
A löjlig
B hetsig
C sjuklig
D vänlig
E uppspelt

En kolerisk person är en hetsig, retsam person. Hade ingen aning om denna jag svarade A..

13. Att använda gasol i stället för olja är enligt
texten ofta en ekonomiskt god lösning. Vilken
av nedanstående omständigheter anförs
speciellt som ett argument för detta?

Vi skall alltså hitta i texten ett argument varför gas är mer ekonomiskt.

A Gasol är lättare att rena.
B Gasolens inköpspris är avsevärt lägre.
C Gasolutrustningen kräver mindre underhåll.
D Gasolförsäljningen är bättre marknadsanpassad.

När jag skrev provet svarade jag D. Vid analys så hittar jag inget stöd för detta markant stöd för detta. När jag analyserade svarade jag A vilket också var fel..

Med gasolens höga förbränning blir underhållskostnaderna
en bråkdel av vad de blir med olja eller fastbränsle (rätt svar)
. Industribrännare
för olja, i synnerhet tjockolja, kräver tillsyn och rengöring
med täta intervaller för att inte koksa igen (vad jag trodde var svaret)
. Rätt injusterade
gasbrännare däremot fordrar ingen rengöring alls. Till den totala
kostnadsbilden för olika energislag måste också läggas kostnaden
för reningsanläggningar till följd av försurande utsläpp från
andra bränslen.


14. I relation till energiinnehållet är gasolens
volym relativt stor
. Hur kan detta förhållande
enligt texten utnyttjas positivt?

Hur kan det utnyttjas positivt att ha stort energimängd på liten volym?

A Uppvärmda ytor behåller värmen lång tid utan
nytt energitillskott.
B Man slipper direktvärme som ofta skadar
produkterna.
C Andelen spillvärme är liten, vilket ger små
värmeförluster.
D Värmen kan fördelas och temperaturen regleras
med stor precision.


Det
gäller både i fråga om jämn värme över stora ytor och volymer,
liksom möjligheten att exakt rikta värmen – ibland med
betydande temperaturskillnader alldeles bredvid varandra. Den
flexibla reglerbarheten är svår, för att inte säga omöjlig, att uppfylla
i samband med indirekt värme. Däremot är den lätt att
åstadkomma med direktvärme och gasol.
Det faktum att gasol
i gasform upptar en volym som är minst 300 gånger större än
vätskeformiga bränslen för samma energimängd, gör det möjligt
att ha ventiler med väl tilltagna areor för att åstadkomma
tillräcklig noggrannhet över hela regleringsområdet.
Likaså kan
man underlätta bränsle/luft-regleringen genom ett stort spann
mellan max- och minpådrag.Här finner vi stöd för svar D

15. För vilken typ av industrier innebär användning
av gasol särskilda fördelar, enligt texten?

A Industrier med relativt låga säkerhetskrav.
B Industrier där tillverkningen sker i många olika
produktionssteg.
C Industrier där produktionsprocessen i hög grad
är automatiserad.
D Industrier där driften inte är kontinuerlig

Direkteldad gasolvärme innebär praktiskt taget alltid full produktionskapacitet
inom loppet av några minuter, vilket är av
stor vikt för industrier med intermittent drift och där torkning
ingår i processen.
intermittent = avbruten. Alltså industrier med avbruten drift. Alltså ej konternueliga.

17. Vilket av följande påståenden överensstämmer
bäst med artikelförfattarens tolkning
av fönsterrutans roll i filmen Hamnstad?
A Fönsterrutan är bara en fönsterruta om än
upplyst.
B Fönsterrutan är ett skydd mot verkligheten.
C Fönsterrutan är en påminnelse om verkligheten.
D Fönsterrutan är en väg ut ur verkligheten.

Fönstret med sin svängande lampa pekar uppenbarligen ut
över sin realistiska roll. Rent visuellt associerar den till ett tidigare
avsnitt i filmen där Berit gått på bio och befriat skrattar åt
någon slapstickfilm. Denna visas som en film i filmen och blir
bokstavligen till en ljuspunkt i hennes dystra vardag – en dröm
om ett annorlunda, annat liv


Här finner vi stöd för D.

20. Om vi döpte om de två Bergmanfilmerna
Hamnstad respektive Fanny och Alexander
utifrån artikelförfattarens resonemang
om filmernas lampor, vilka titlar skulle då
passa bäst?


A Den hånfulla lampan respektive Avskedets lampa.
B Gemenskapens lampa respektive Den oförställda
lampan.

C Avskedets lampa respektive Den hånfulla lampan.
D Den oförställda lampan respektive Gemenskapens
lampa.

Hamnstaden pratar endel om samhörighet och därmed är gemenskapens lampa en synonym till detta. Oförställda


23. Vi är nu långt från den då man trodde att tillkomsten av ett barn berodde på fåglars medverkan eller gudars ingripande. Vi känner flera länkar i den långa kedja av processer som alla måste fortgå normalt från långt före till förlossningens sista skede.
A tid – befruktningen
B period – inseminationen
C villfarelsen – födseln
D tillfälligheten – samlaget

Tid passar bättre än period. Befruktning passar bättre än födseln


26. Varken arbetsmarknadspolitiska eller utbildningspolitiska ansträngningar har hittills fått någon effekt på de gamla invanda yrkesmönstren, med undantag för den akademiska sektorn, där förändringen varit påtaglig.
A radikal
B begränsad
C uppskalig
D professionell

Radikal betyder grundligt. därmed passar detta bäst in i sammanhanget.

29. Man förutsätter då att kunskap som en gång vunnits är säkerställd. Detta är en naturlig av föreställningen att hypoteser, lagar och teorier kan härledas ur data och innebär att vetenskapen tillväxer .
A följd – induktivt
B ändsats – deduktivt
C del – intuitivt
D konsekvens – kumulativt


villfarelse
induktivt
reduktivt
intuitivt
konsekvens
kumulativt
surkart
förlustelse

numerous
stable
smallpox
insignificant
controversial
nevertheless
consequently
exceeding
innumerable
rigorous
viral strains
choosy
contention
recipent
fundamential
accusation
impeccable
clammy
persistently

Nu blir det andra provet verbal 1

Alfa
Newbie-postare
Newbie-postare
Inlägg: 70
Blev medlem: tis 12 dec, 2017 16:32

Re: Maximal ökning på 120 dagar

Inläggav Alfa » mån 12 feb, 2018 20:27

DAG 29
29/40 :)

6. ta av daga
A samla
B döda
C skörda
D stjäla
E tappa

Aldrig hört detta uttryck förut. Men man skulle kunna sätta in det i meningen, en atombomb tar daga av många människor. Jag svarade tappa.

8. romani
A musikalisk inriktning
B reseskildring
C litteraturförteckning
D romernas språk
E överdrivet svärmer

Här svarade jag överdrivet svärmer. Jag tänkte på ordet romanesk som betyder just detta.

15. Vilket tänkbart motiv till artikelns tillkomst
kommer textförfattaren till syvende och sist
fram till varit dominerande?

A Förmedlingsintresset.
B Kunskapsintresset.
C Kontrollinstresset.
D Upplevelseintresset.

Är så irriterad på mig själv för att jag inte valde D här. Jag läste inte hela stycket och gick då miste om den information jag behövde.

Till sist är det lätt att se att upplevelseintresset
har en särställning
bland modellens fyra typer.
Alla de ting som våra begär riktas mot är ju i slutänden
upplevelser.
Så därför har jag väl skrivit detta bara för att
få känna mig belåten en stund. Jeppe tar till flaskan. Själv
tar jag till ordbehandlaren. Slarvigt.

17. Vad kan, enligt texten, koncentrationen
av arbetskraft och företagsverksamhet till
vissa expansiva centra i Europa leda till på
sikt?

A Att den ökande europeiska konkurrensen slår ut
företag som inte förmår att tillvarata de fördelar
förtätningen innebär.

B Att kärnområdena framstår som än mer attraktiva
för de företag som ännu inte lokaliserat sig
där.
C Att de europeiska ytterområdena blir mer
attraktiva och konkurrenskraftiga jämfört med
kärnregionerna.
D Att företagsinvesteringarna koncentreras
till ett fåtal lönsamma branscher och
verksamhetsområden.

När de blir för mycket folk på ett ställe så får de söka sig utanför staden.

Denna trafik förblev därför
tämligen oförändrad. Hela transportnätet närmar
sig överbelastning i området, vars framtida ställning är
beroende av radikalt förändrade tekniker för person- och
varutransporter. I de europeiska ytterområdena var samtidigt
trafikintensiteten per ytenhet låg. I dessa periferier,
som inkluderar Sverige, finns därmed förutsättningar för
expansion även med befintliga tekniska lösningar.19. Vad anger textförfattaren som skäl till att
konkurrensen mellan Europas regioner
kommer att öka?

A Kapital och företagsinvesteringar är inte längre
bundna av nationella gränser.

B Transporterna i många perifera regioner kan inte
effektiviseras ytterligare.
C De stora arbetsgivarna i Europa blir alltmer
beroende av kvalificerad och välutbildad
arbetskraft.
D Inflyttningen från landsbygden till tätorter och
städer har nu i stort sett avstannat.

Svarade fel på denna fråga det inte nödvändigt vis var kopplat till Europa.

Fri rörlighet för kapitalet i Europa medför att lokaliseringen
av arbetsställen och placeringen av företagsinvesteringar
kommer att ske i mindre bundna mönster än
tidigare.
Regioner måste därmed i ökad grad tävla med
varandra om de investeringsresurser som finns tillgängliga
i varje period. Goda villkor för rörlighet är en sådan
attraktionsfaktor.


24. Visserligen kan en vidsträckt sandstrand upplevas som en extremt homogen miljö ur ett mänskligt perspektiv. Sett ur en myras synvinkel kan dock samma miljö te sig tämligen ___ med en påtaglig topografi och med en ojämn fördelning av födopartiklar. Om ett landskap ska betraktas som heterogent eller homogent beror alltså på inom vilken rumslig som organismen verkar i sitt dagliga liv.

A opraktisk - omgivning
B varierande - uppfattning
C likartad - miljö
D heterogen - skala

Här svarade jag B. Jag valde mellan B och D. När jag nu analyserar ser att heterogen passar bättre än varierad eftersom det är ett motsatt ord. Uppfattning är mindre korrekt än skala eftersom människan och myran är olika storlek och därmed uppfattar miljön olika.

30. Här skissas ett porträtt av en människa med ganska så föreställningar om andra människor och då främst om kvinnor och barn. Stundtals verkar det som om han inte gjort annat än utkämpat konflikter med andra människor, eller försökt skapa hierarkiska system som syftade till att höja hans eget .
A frånstötande - liv
B mörkrädda - konstnärskap
C älskvärda - förtroende
D ljusskygga - kapital

Både ljusskygga och frånstötande passar i lucka 1. Dock så passar kapital mycket bättre än liv in i sista.


34. In what way did The Green Berets differ
from other Vietnam films made the U.S.
during the war?
A It took sides a great deal more openly.
B It gave a more balanced picture of the war.
C It made public opinion turn in favour of the war.
D It was a fiction film, not a documentary

Green Berets (1968) directed by, and starring, Wayne. It
was the most blatantly propagandist contemporaneous
American feature film made about the Vietnam war.

Jag valde C. Detta stämmer delvis enligt mig med tanke på att det försökte framhäva patriotisk effekt.topografi
Terminologi
konsekvent
anspelning
antropologin
paleontologin
ornitologin
antagonin

starring
blatantly
contemporaneous
craze
reluctamce
battery
prolific


Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
KALESCH
fyrhjulig lätt vagn
Nästa prov

6/4 - 2019 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
1/2 - 2019 kl 23:59