Summering
  • Normeringen avgör hur många poäng som behövs på högskoleprovet för att ge ett visst resultat. Normeringen kan variera från prov till prov och därför är det inte säkert att samma poäng ger samma resultat mellan proven.
  • Ditt resultat på högskoleprovet är medelvärdet av det normerade resultatet på den verbala och den kvantitativa delen.
  • Som VIP-medlem eller gratismedlem kan du uppskatta ditt normerade resultat med vår Normeringskalkylator. Dessutom har du som VIP-medlem givetvis de bästa förutsättningarna att höja ditt normerade resultat.

Normering av det nya högskoleprovet från år 2011

Resultatet från högskoleprovet gäller i fem år. Detta innebär att provresultat från olika år används vid antagning till högskola och universitet. Det är därför viktigt att det är lika lätt respektive svårt att få ett visst resultat vid varje enskilt prov. Därför används normerade poäng. Normeringen tar ca fyra veckor att genomföra.

För att ta reda på sitt högskoleprovsresultat använder man tabeller ur vilka man avläser vilken normerad poäng ens summerade råpoäng motsvarar. Dessa normeringstabeller är unika för varje prov för att på så vis passa resultatfördelningen för det aktuella provet och jämna ut de potentiella olikheter som finns mellan olika provtillfällen.

Efter varje prov finns en normeringstabell för de kvantitativa delarna (DTK, KVA, NOG, XYZ) och en för de verbala delarna (ELF, LÄS, MEK, ORD). Detta innebär att man får ett kvantitativt resultat och ett verbalt resultat.

Det är sedan medelvärdet av dessa poäng som används vid antagningen. Hösten 2011 och våren 2012 avrundades medelvärdet uppåt till närmaste tiondel men från hösten 2012 ges resultatet med två decimaler. Det innebär att högskoleprovsresultatet anges på en skala mellan 0.00 och 2.00 (0.00, 0.05, 0.10 ... 1.90, 1.95, 2.00).

Exempel

Du får ££ 1.4 ££ på den kvantitativa delen och ££ 1.2 ££ på den verbala delen. 
Medelvärdet blir då

$$ \frac{(1.4 + 1.2)}{2} = \frac{2.6}{2} = 1.3 $$

Exempel

Du får ££ 1.5 ££ på den verbala delen och ££ 1.6 ££ på den kvantitativa delen. 
Medelvärdet blir då

$$ \frac{1.5 + 1.6}{2} = \frac{3.1}{2} = 1.55 $$

I Högskoleprovtränaren finner du flera normeringstabeller från gamla högskoleprov och med vår Normeringskalkylator kan du testa vad olika poäng på kvantitativa och verbala delarna motsvarar enligt olika normeringstabeller.

Algoritm för att beräkna resultatet

Följande algoritm ger hur du beräknar ditt normerade resultat. Detta görs automatiskt i ditt resultatsbesked.

  1. Summera antalet korrekta svar för de två kvantitativa provpassen.
  2. Avläs vilket normerat resultat detta motsvarar enligt den kvantitativa normeringstabellen för provet.
  3. Summera antalet korrekta svar för de två verbala provpassen.
  4. Avläs vilket normerat resultat detta motsvarar enligt den verbala normeringstabellen för provet.
  5. Summera det normerade kvantitativa resultatet med det normerade verbala resultatet och dividera med två.
  6. Detta är ditt slutgiltiga normerade resultat.

Konstruktion av normeringstabellen

Att konstruerar normeringstabellerna är en omfattande och komplicerad process vilket är förklaringen till att det tar så många veckor innan de är klara.

Först jämförs medelvärde, spridning och fördelning av resultatet på det prov som ska normeras med motsvarande värden för de senaste tio proven.

Nästa steg är att provdeltagarnas fördelning avseende kön, ålder och utbildning jämförs med motsvarande fördelningar på de senaste tio proven.

I det sista steget jämförs resultaten på varje delprov med motsvarande utprövningsvärden. Eftersom sammansättningen på provdeltagargruppen inte får påverka möjligheten för ett visst normerat resultat studeras även utfallet för två referensgrupper.

Referenspopulation I (ett) väljs ut genom stratifierat urval så att fördelningen av kön, ålder och utbildning alltid är densamma.

Referenspopulation II (två) utgörs av de provdeltagare som vid provtillfället är 18-20 år (vid höstprov) eller 19-21 år (vid vårprov) och går tredje årskursen i gymnasieskolan.

Normeringen görs sedan genom att resultatfördelningarna sammanjämkas. Det vill säga man söker finna de normeringsgränser som bäst fördelar provdeltagarnas resultat (i samtliga grupper) på olika normerade poäng så att överensstämmelsen med tidigare resultat för respektive grupp blir så bra som möjligt.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Sociala medier
Dagens ord
EFTERMÄLE
omdöme om någon som dött
Nästa prov

14/4 - 2018 kl 8:10
27 dagar 23 timmar och 42 minuter kvar att förbereda sig på.

Sista anmälningsdag:
1/2 - 2018 kl 23:59