Fler än 249 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Användaravtal

Introduktion

Detta avtal gäller mellan användaren och Ideal Utveckling Sverige AB, härmed IUS. Genom att använda hemsidan, skicka formulär och på annat sätt använda tjänsten godkänner användaren villkoren i avtalet.

Villkorsändringar

IUS kan ändra villkoren i detta avtal. Användaren bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Om användaren fortsätter att använda hemsidan och tjänsten efter det datum då ändringar träder i kraft innebär det att användaren godkänt ändringarna.

Villkor

Köpevillkor

Fakturering handhas av Klarna Bank AB (publ). Betalningsvillkor framgår vid köpet. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker. Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer ingen extra avgift då IUS bekostar fakturaavgifterna. Rabattkoder och kampanjkoder kan inte kombineras och IUS förbehåller sig rätten att ta bort ogiltiga rabatter. Om inget annat anges gäller kampanjpris ända till nästa högskoleprov. 

IUS lämnar 14-dagars ångerrätt på alla köp enligt distansavtalslagen, men detta förutsätter att användandet av tjänsten och/eller coachningen ej har påbörjats och att ingen inloggning har skett. Genom att godkänna avtalet samtycker användaren uttryckligen till att påbörjad användning innebär att tillhandahållandet påbörjats och användaren går med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt. Vid inloggning har tjänsten börjat utföras, det digitala innehållets tillhandahållande har påbörjats och förseglingen har brutits. För att åberopa ångerrätt krävs inget standardformulär. Kontakta IUS via kontaktformuläret för att åberopa ångerrätten.

VIP-medlemskap gäller fram till ett specifikt datum och VIP-medlemskap som omfattar flera planerade högskoleprov utgör en helhet som inte kan separeras. Vid förlängning av pågående VIP-medlemskap anses användningen påbörjad direkt i samband med slutfört köp. Om datumet för högskoleprovets genomförande ändras eller om högskoleprovet ställs in har IUS rätt att ändra slutdatumet. Om ett prov har flera provtillfällen gäller VIP-medlemskap som standard till det första provdatumet men förlängs kostnadsfritt till användarens provdatum efter verifikation av användarens giltiga provanmälan.

Användning av tjänsten

För att kunna använda IUS:s tjänst krävs ett användarnamn och lösenord. Inloggningsinformation delas ut av IUS efter en lyckad registreringsprocess och det är strikt förbjudet att använda en annan persons användarkonto eller att dela med sig eller försöka dela med sig av sitt konto till en annan person. Användaren ansvarar för att hålla inloggningsinformationen för sig själv.

Om det uppstår misstanke om att användaren inte är den enda person som utnyttjar det personliga användarkonto som denna blivit tilldelad, om användaren försöker överlåta sitt personliga medlemskap eller om annat brott mot användaravtalet sker har IUS rätt att med omedelbar verkan stänga av kontot fram till dess att en fullständig utredning gjorts.

Om utredningen visar att användaren missbrukat sitt personliga användarkonto har IUS rätt att permanent stänga av användaren från tjänsten och är inte skyldig att återbetala någon användaravgift. Om missbruket är grovt kan användaren bli skyldig att ersätta IUS för den förlust som användaren förorsakat.

Support och coachning sker via e-post. Användarens nyttjande av hemsidan, support och coachning kan begränsas vid missbruk och överutnyttjande. Användaren har fullt personligt ansvar för alla aktiviteter som utförs via användarens konto. Användaren är förbjuden att försöka skaffa sig åtkomst till tjänster, konton och dylikt som användaren ej har behörighet till.

Överträdelse av dessa föreskrifter kan leda till polisanmälan och åtal.

Privat bruk

IUS:s tjänst är avsedd för användarens privata bruk. Användaren förpliktar sig att inte använda tjänsten för kommersiellt bruk, på något olagligt sätt eller på annat sätt som kan skada IUS.

Användaren får inte använda tjänsten på ett sätt som inaktiverar, överbelastar eller försvagar någon av IUS:s tjänster. Användaren får inte heller använda tjänsten för att störa någon annans användning av densamma.

Material och konto som tillhandahålls användaren från IUS får ej kopieras, skrivas ut, skickas vidare, tryckas, visas för andra personer, laddas hem, publiceras, försöka säljas, säljas eller på något annat sätt distribueras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från IUS om inget annat uttryckligen framgår.

Förbättringsgaranti

IUS erbjuder användaren en förbättringsgaranti, härmed garantin, mot erläggande av en garantiavgift.

Garantin innebär att användaren erhåller

 • återbetalning av samtliga avgifter till IUS, inklusive garantiavgiften, som användaren erlagt för VIP-medlemskap den period för vilken garantin gäller
 • rätt att åberopa 550 kr ersättning vid uppvisande av kvitto på användarens betalda, egna, anmälan till nästkommande högskoleprov

Användaren kan således endast erhålla 550 kr mer än användaren har betalat för den aktuella periodens medlemskap.

Garantin gäller om användaren

 • genomfört samtliga provpass på det högskoleprov som garantin avser
 • har ett giltigt tidigare högskoleprovsresultat i intervallet 0,00-1,95
 • ej förbättrat sitt normerade resultat på högskoleprovet, som garantin gäller, jämfört med det senast föregående provet
 • under den aktuella perioden
  • korrekt besvarat minst 30 % av respektive övningsprograms uppgifter
  • gått igenom minst 30 % av genomgångarna
  • besvarat minst 30 % av uppgifterna i Högskoleprovtränaren
 • ej manipulerat sin statistik eller på annat sätt brutit mot användaravtalets övriga punkter

För att åberopa garantin ska användaren

 • inom fyra veckor efter resultatets publicering kontakta IUS avseende utebliven förbättring.
 • inom fyra veckor efter resultatets publicering erbjuda åtkomst till en resultatsida från UHR som visar högskoleprovsresultaten såväl före som efter att användaren använt utbildningen

Friskrivning och ansvarsbegränsning

IUS friskriver sig från alla uttryckliga eller underförstådda garantier eller ansvar som ej har givits i detta användaravtal. IUS har inget ansvar för den information som kan återfinnas i forumet. Inlägg i forumet uttrycker åsikter och synpunkter hos författaren. IUS ansvarar ej för innehållet på länkade sidor och kan ej på något sätt hållas ansvarig för detta.

Force majeure

IUS kan ej hållas ansvarig om avbrott, förlust av data, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför IUS:s kontroll.


Sekretess, integritet och datahantering

Introduktion

En personuppgift är en upplysning som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en identifierbar levande fysisk person.

IUS är personuppgiftsansvarig och värnar om användarens integritet. IUS inte bara följer utan har också som mål att överträffa gällande lagar och regler. IUS personuppgiftshantering har ledorden laglighet, korrekthet och öppenhet.

IUS har stöd i bl.a. dataskyddsförordningen för sin särskilda, uttryckligt angivna och berättigade insamling och bearbetning av personuppgifter. Behandlingen är rättvis, skälig, rimlig och proportionerlig. IUS samlar bara in de uppgifter IUS måste och för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål. IUS begränsar behandlingen av personuppgifter utifrån ändamålet och verkar för att personuppgifterna är riktiga samt raderar personuppgifter när de inte längre behövs. IUS skyddar de insamlade personuppgifterna väl från att obehöriga får tillgång till dem, att de används på ett otillåtet sätt och från att de förloras eller förstörs.

Insamling av personuppgifter

Insamling av användarens personuppgifter och aktivitet sker för att förbättra användarens upplevelse och användning av sidan, hjälpa användaren förbättra sitt resultat på högskoleprovet, för statistik, för att förhindra brott mot avtalet och lagar, för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter och för att följa ingångna avtal.

Denna berättigade intresseavvägning, användarens frivilliga och återkalleliga samtycke, ingångna eller kommande avtal samt rättsliga förpliktelser utgör rättslig grund för att spara användarens personuppgifter och data.

Insamling av personuppgifter sker aktivt genom att t.ex. användaren skickar information om sig och passivt genom att t.ex. registrera IP-nummer och webbläsare.

Användaren intygar att all information som användaren uppger om sig själv är korrekt.

Genom att användaren lämnar kontaktuppgifter till IUS godkänner användaren att få information relaterat till högskoleprovet, t.ex. påminnelser, information och rabatterbjudanden, tills användaren informerar IUS om att användaren inte vill mottaga ytterligare information.

Rätt att bli raderad, rätt till tillgång och rätt till rättelse

För att underlätta för användare lagras insamlade personuppgifter så länge som de behövs för ändamålet.

Det går när som helst att kontakta IUS för att avsäga sig ytterligare information, återkalla sitt samtycke, radera sitt medlemskap och/eller bli avidentifierad i våra system.

I enlighet med gällande lagstiftning är varje användare tillförsäkrad rätten att få tillgång till de personuppgifter som hanteras av IUS, information om hur de används, samt få uppgifter som inte är korrekta eller aktuella rättade.

Användarens material

Material som användaren publicerar eller på annat sätt tillhandahåller IUS i samband med någon av dess tjänster har IUS rätt att använda i valfritt syfte, exempelvis genom att kopiera, offentligt visa, modifiera eller distribuera det. IUS ersätter inte användaren för materialet såvida inte skriftligt avtal om ersättning ingåtts mellan parterna. IUS kan när som helst avlägsna användarens material.

Användaren ansvarar för att användaren har de rättigheter till inskickat material som krävs för att IUS ska kunna använda materialet enligt ovan.

Användaren har rätt till dataportabilitet och att få hjälp att få sina självmant lämnade personuppgifter överflyttade till annan personuppgiftsansvarig.

Vidarebefordring av personlig information

IUS värnar om användarens integritet och lämnar ut användarens personliga uppgifter i minsta möjliga mån. Det inkluderar följande syften

 1. uppfylla lagstadgade krav eller svara på anmaningar från domstolar och andra myndigheter.
 2. utvärdera, optimera och anpassa marknadsföring samt göra statistiska analyser.
 3. säkerställa användarens uppfyllande av detta avtal.
 4. skydda rättigheter, egendom eller intressen som tillhör IUS.
 5. förbättra användarens förutsättningar att nå sitt mål på högskoleprovet.
 6. på användarens begäran överföra personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Användning av cookies och web beacons

IUS har rätt att placera och ha tillgång till cookies på användarens dator samt använda web beacons. En cookie är en liten textfil som sparas på användarens dator. Den kan inte ställa till med någon skada i sig själv och kan inte innehålla något virus. Cookies används av i princip alla webbplatser för att ge användaren tillgång till olika funktioner och tjänster. Cookies är t.ex. till för att förbättra användarvänligheten, som att inte behöva logga in vid varje besök, och för att samla in statistisk information och information relaterad till marknadsföring.

Cookies kan t.ex. användas för att följa hur en besökare använder en webbplats eller vilka val som besökaren gör under sitt besök. Det finns olika typer av cookies.

Sessionscookies lagras temporärt i datorn medan användaren är inne på en webbsida. Sessionen avslutas och sessionscookies raderas när användaren stänger ner webbläsaren. Beständiga cookies sparar en cookie med information en förutbestämd tid på användarens dator. Den som placerat den beständiga cookien kan återkalla den, användaren kan själv radera eller blockera cookien och den raderas automatiskt när dess giltighetstid har gått ut.

Förstapartscookies sätts av IUS på denna hemsida medan tredjepartscookies sätts av kompletterande tjänster.

Web beacons är små transparenta bildfiler som delar information till kompletterande tjänster. Dessa används t.ex. för att följa upp statistik på hur många av utskickade mejl som kommer fram, öppnas och läses.

Du kan när som helst godkänna eller återkalla ditt samtycke till IUS, stödsystems och kompletterande tjänsters användning av icke-nödvändiga cookies och web beacons.

Nödvändiga

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De används t.ex. för att användaren ska kunna använda våra funktioner och tjänster, till exempel ställa in sekretessinställningar, logga in och fylla i formulär eller för att skydda mot spam och intrång. Användaren kan välja att blockera dessa cookies i användarens webbläsare. Det kan dock leda till att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar som de ska.

Informationen överförs till t.ex. spamfilter som kan ha delar av eller hela sin verksamhet utanför EU/EES och där annan lagstiftning kan gälla. Användaren godkänner därmed också denna överföring till annat land.

NamnBeskrivningLagringstidUtlämning av uppgifter till tredje part
cf2b5608a59e3e030ab8d066edca685c Håller användaren inloggad med användarens konto. Detta krävs för att kunna använda medlemskapens många funktioner. Session Nej
ct_* Grupp av kakor som sparar dynamisk data från webbläsaren. T.ex. om javascript är aktiverat (ct_checkjs) och tidszon (ct_timezone). Denna information används av ett av säkerhetssystemen för bedömningen av aktivitetens risk för att vara missbruk. Session Ja. Cleantalk
cookieconsent_status Sparar användarens val kring vilka cookies och vilka kompletterande tjänster samt spårning som användaren godkänner och nekar. Detta krävs för att användaren inte ska behöva ta ställning till sina integritetsval vid varje sidvisning. 1 år Nej
joomla_remember_me_* Håller användaren inloggad mellan sessioner för att användaren inte ska behöva logga in lika ofta. Att förbli inloggad efter sessionen är ett val som användaren aktivt gör vid inloggningen och inget som sker automatiskt. Det är med användarens samtycke och aktiva val som kakan lagras. 30 dagar Nej
joomla_user_state Sparar lokalt huruvida användaren är inloggad eller ej med värdet "logged_in". Session Nej
lang Sparar vid behov vilket språk användaren använder hemsidan på för att användaren inte ska behöva välja detta upprepade gånger. Session Nej
mjx.menu Sparar inställningar för omvandlingen av kod till matematiska ekvationer. T.ex. vilken typ av omvandlingsmetod som ska användas, hur många procent ekvationer ska zoomas samt hur användaren ska aktivera zoom-funktionen. 1 år Nej
phpbb3_1c4r_ct_cookies_test Sparas av spamfiltret i forumet för att se om cookies är aktiverade. Detta för att kunna anpassa spamfiltrets funktioner och metoder. Session Nej
phpbb3_1c4r_ct_prev_referer Sparas av spamfiltret för att tillfälligt spara vilken som är användarens föregående sida för att på så vis bidra till att skydda forumet från spam och missbruk. Session Ja. Cleantalk
phpbb3_1c4r_k Sparar en nyckel för att tillåta användaren att förbli inloggad mellan sessioner för att användaren inte ska behöva logga in lika ofta. Att förbli inloggad efter sessionen är ett val som användaren aktivt gör vid inloggningen och inget som sker automatiskt. Det är med användarens samtycke och aktiva val som kakan lagras. 1 år Nej
phpbb3_1c4r_sid Sparar lokalt användarens sessions-id i forumet. 1 år Nej
phpbb3_1c4r_u Sparar lokalt användarens användarid i forumet. 1 år Nej
wf_* Grupp av kakor som sparar vissa val som användaren gör i redigeringsverktyget för innehåll på hemsidan. Sparar t.ex. om en funktion i redigeraren är vald (wf_visualblocks_state), vilken mapp som ska öppnas vid start av filhanteraren (wf_browser_dir) och om redigeringsverktyget tillfälligt har stängts av (wf-editor-state-jform_articletext). Session Nej

Statistik

Dessa cookies används för att samla in information i syfte att analysera trafiken till vår webbplats och hur besökare använder webbplatsen. Dessa cookies kan till exempel användas för att ta reda på hur lång tid användarna tillbringar på webbplatsen eller vilka sidor de besöker, så att IUS vet hur IUS kan förbättra webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och anonym. Om användaren väljer att inte tillåta dessa cookies kan användarens användarupplevelse försämras.

Informationen överförs till t.ex. analysföretag som kan ha delar av eller hela sin verksamhet utanför EU/EES och där annan lagstiftning kan gälla. Användaren godkänner därmed också denna överföring till annat land.

NamnBeskrivningLagringstidUtlämning av uppgifter till tredje part
_ga Används för att särskilja användare för att t.ex. beräkna antalet unika besökare, antalet sessioner, inhämta data kring kampanjer och användning av olika delar av hemsidan. Datan används för att göra analyser och förbättra hemsidan och kampanjer. 2 år Ja. Google.
_gat Begränsar hur ofta information ska skickas till Google. Detta för att kopplingen med stödsystemet inte ska ske för ofta. 1 minut Ja. Google.
_gid Används för att särskilja användare för att t.ex. analysera hur hemsidan används, vilka sidor som besökts, antalet besökare och vilken sida eller partner som användaren har kommit från. Datan används för att göra analyser och förbättra hemsidan och kampanjer. 1 dag. Ja. Google.
sg_audience_* Används för att logga specifika händelser och användning relaterade till tester av olika versioner av delar av hemsidan. T.ex. antal sidvisningar och hur ofta en viss specifik information har visats för användaren. 15 dagar. Ja. Symplify.
sg_cookies Används för att särskilja användare vid tester av olika versioner av delar av hemsidan. Säkerställer att en användare ser samma version av en sida samt spåra beteenden för att därmed kunna mäta prestanda och dra slutsatser kring de olika versionerna. 90 dagar. Ja. Symplify.

Marknadsföring

Dessa cookies kan placeras på vår webbplats av våra kampanjpartners. De kan användas och delas av dessa företag för att få information om användarens intressen och visa användaren relevanta kampanjer på andra webbplatser. Detta görs genom att identifiera användarens unika webbläsare och internetenhet. Även om användaren väljer att ta bort eller inaktivera tredjepartscookies kommer användaren fortfarande att se kampanjer, men de kanske inte är relevanta för användaren.

Informationen överförs till t.ex. sociala medier som kan ha delar av eller hela sin verksamhet utanför EU/EES och där annan lagstiftning kan gälla. Användaren godkänner därmed också denna överföring till annat land.

NamnBeskrivningLagringstidUtlämning av uppgifter till tredje part
_fbp Används för att särskilja användare för att t.ex. inhämta data kring kampanjer och användning av olika delar av hemsidan. Datan används för att analysera effektiviteten och förbättra kampanjer. 90 dagar Ja. Facebook.
_fbc Analyserar effektiviteten av kampanjer. Sparar t.ex. om användaren har klickat på en specifik kampanj. 2 år Ja. Facebook.
_gcl_au Analyserar effektiviteten och möjliggör förbättring av kampanjer. Används för att t.ex. särskilja användare, registrera användarens beteende efter att ha klickat på en specifik kampanj, möjliggöra anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare. 90 dagar Ja. Google.
_pin_unauth Analyserar effektiviteten och möjliggör förbättring av kampanjer. Används för att t.ex. särskilja användare, registrera användarens beteende efter att ha klickat på en specifik kampanj, möjliggöra anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare. 1 år Ja. Pinterest.
_scid Analyserar effektiviteten och möjliggör förbättring av kampanjer. Används för att t.ex. särskilja användare, registrera användarens beteende efter att ha klickat på en specifik kampanj, möjliggöra anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare. 396 dagar Ja. Snapchat.
_uetsid Analyserar effektiviteten och möjliggör förbättring av kampanjer. Används för att t.ex. särskilja användare, registrera användarens beteende efter att ha klickat på en specifik kampanj, möjliggöra anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare. 1 dag Ja. Bing.
_uetvid Analyserar effektiviteten och möjliggör förbättring av kampanjer. Används för att t.ex. särskilja användare, registrera användarens beteende efter att ha klickat på en specifik kampanj, möjliggöra anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare. 390 dagar Ja. Bing.
hpg_aff Analyserar effektiviteten och möjliggör förbättring av kampanjer. 6 månader Nej.

Lagring av personlig information

IUS lagrar inte någon, enligt dataskyddsförordningen, känslig eller integritetskänslig personuppgift om användaren och lagrar all data så kort tid som möjligt utifrån datans karaktär och användning.

Lösenord lagras krypterat och inte ens IUS har möjlighet att ta del av användarens krypterade information. IUS har ingen åtkomst och därmed ej heller lagring av kortuppgifter eller annan känslig betalningsinformation.

Användaren ansluter till IUS tjänster via säkra krypterade anslutningar som hindrar utomstående från att ta del av informationen.

Användarens data hos IUS lagras i säkra miljöer på svenska servrar och hos marknadsledande leverantörer av stödsystem och kompletterande tjänster.

Stödsystem och kompletterande tjänster

Alla IUS leverantörer av stödsystem och kompletterande tjänster, IUS personuppgiftsbiträden, uppfyller IUS:s hårda krav inkluderande t.ex. GDPR-lagstiftningen och i de fall det krävts, som t.ex. vid överföring från EU/EES till USA, har de särskilda fördjupade certifieringar och avtal för att uppfylla kraven för GDPR.

Nödvändiga

Namn (länkad)Beskrivning
Cleantalk Spamfilter. Används för att t.ex. skydda mot spam, missbruk och intrång. Kan t.ex. hindra reklaminlägg från botar i forumet och falska e-postadresser vid intresseanmälningar. Endast innehåll och information i blockerade händelser sparas och endast i maximalt 45 dagar. Data sparas för att möjliggöra manuell granskning.
Google Robotfilter/CAPTCHA. Används det för att t.ex. skydda mot spam, missbruk och intrång. Kan t.ex. hindra falska e-postadresser och spam till supporten och falska registreringar av användarkonton. Datan används inte för marknadsföring eller statistik. 
Klarna Kassalösning. Används för att kunna erbjuda flera olika smidiga betalningsmetoder.
Mailchimp E-postfunktion. Används för att t.ex. skicka introduktionsmail om hur man bäst använder sitt gratismedlemskap respektive sitt VIP-medlemskap, nyhetsbrev och information om våra tjänster, högskoleprovet, påminnelser om viktiga datum och utvärderingsmail.
Zendesk Support-plattform. Används t.ex. av coacher och supporten för att besvara frågor via e-post från användare.

Statistik

NamnBeskrivning
Google Analytics Analysverktyg. Används för att samla statistik kring användningen av hemsidan så att IUS kan förbättra våra tjänster och användarens upplevelse.
Symplify Används för att t.ex. göra tester av ändringar och förbättringar på hemsidan för att IUS ska kunna förbättra våra tjänster på ett datadrivet sätt.

Marknadsföring

NamnBeskrivning
Bing Sökmotor. Används för att t.ex. inkludera eller utesluta användare från kampanjer, för att optimera och utvärdera resultat av kampanjer, för att skapa anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare.
Facebook Social media. Används för att t.ex. inkludera eller utesluta användare från kampanjer, för att optimera och utvärdera resultat av kampanjer, för att skapa anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare.
Google Sökmotor. Används för att t.ex. inkludera eller utesluta användare från kampanjer, för att optimera och utvärdera resultat av kampanjer, för att skapa anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare. 
Pinterest Social media. Används för att t.ex. inkludera eller utesluta användare från kampanjer, för att optimera och utvärdera resultat av kampanjer, för att skapa anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare. 
Snapchat Social media. Används för att t.ex. inkludera eller utesluta användare från kampanjer, för att optimera och utvärdera resultat av kampanjer, för att skapa anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare. 
TikTok Social media. Används för att t.ex. inkludera eller utesluta användare från kampanjer, för att optimera och utvärdera resultat av kampanjer, för att skapa anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare. 
Twitter Social media. Används för att t.ex. inkludera eller utesluta användare från kampanjer, för att optimera och utvärdera resultat av kampanjer, för att skapa anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare. 
YouTube Videotjänst. Används för att vissa inbäddat videomaterial. Används även för att t.ex. inkludera eller utesluta användare från kampanjer, för att optimera och utvärdera resultat av kampanjer, för att skapa anpassning av kampanjer utifrån användarens beteende samt preferenser och sammanställa gemensamma kännetecken för särskilda grupper av användare. 

Externa länkar och inbäddat innehåll

Dessa villkor och informationen avser IUS digitala kanaler och IUS kan inte hållas ansvarig för innehållet i externa webbsidor eller tjänster som IUS inte kontrollerar. Om användaren t.ex. följer en länk till en extern webbsida, öppnar en extern tjänst eller startar en inbäddad video uppmanas användaren att ta del av den externa tjänstens personuppgiftsbehandling och information om de cookies som gäller för den aktuella tjänsten eller webbsidan.

På vissa sidor på vår webbplats använder IUS oss av inbäddat innehåll (externa partners webbplatser som visas via iframe som t.ex. inbäddade videoförklaringar). Inbäddat innehåll från andra webbplatser fungerar precis på samma sätt som om användaren besöker den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan sätta egna cookies som IUS inte har kontroll över. Användaren kan välja att blockera dessa cookies i användarens webbläsare.

Vårdnadshavares samtycke

För att godkänna detta avtal krävs, i enlighet med det förstärkta skydd för barns personuppgifter som införts genom dataskyddsförordningen, vårdnadshavares samtycke i de fall användaren är under 13 år och bosatt i Sverige.

Kontakt

Vi välkomnar dig att kontakta oss om du har en fråga eller fundering relaterat till t.ex. avtalspunkterna eller hur vi hanterar dina personuppgifter.

Högskoleprovguiden
Ideal Utveckling Sverige AB
556913-5741
BOX 1
585 06 Linghem
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om vi inte når samsyn kring frågor om dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
ATONI
slapphet i kroppsvävnad, förslappning
HPGuiden är det bästa som hänt mig. Skrivit 1,15 & 1,20 på tidigare försök. Med hjälp av HPGuiden skrev jag nu 1.90. Helt ofattbart! Det funkar verkligen. Nu kommer jag in på det program som jag vill. Tack.
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59