Introduktion
Detta avtal gäller mellan användaren och Ideal Utveckling Sverige AB. Användaren intygar att all information som han/hon uppger om sig själv är korrekt. Ideal Utveckling Sverige AB lämnar 14-dagars ångerrätt på alla köp enligt gällande lag, men detta förutsätter att användandet av tjänsten/coachningen ej har påbörjats och att ingen inloggning har skett. Genom att använda tjänsten godkänner användaren avtalet.
Villkorsändringar
Ideal Utveckling Sverige AB kan ändra villkoren i detta avtal. Användaren bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Om användaren fortsätter att använda tjänsten efter det datum då ändringar träder i kraft innebär det att han/hon godkänt ändringarna.
Köpvillkor
Fakturering handhas av Klarna AB. Betalningsvillkor 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer ingen extra avgift då vi bjuder på fakturaavgiften á 90 kr inkl moms.
Rabattkoder och kampanjkoder kan inte kombineras. Om inget annat anges gäller kampanjpris ända till nästa högskoleprov.
Användande av tjänsten
För att kunna använda Ideal Utveckling Sverige AB:s tjänst krävs ett användarnamn och lösenord. Inloggningsinformation delas ut av Ideal Utveckling Sverige AB efter en lyckad registreringsprocess. Användaren ansvarar för att hålla inloggningsinformationen för sig själv. Om det uppstår misstanke om att användaren inte är den enda person som utnyttjar det personliga användarkonto som denna blivit tilldelad eller om annat brott mot användaravtalet sker har Ideal Utveckling Sverige AB rätt att med omedelbar verkan stänga av kontot fram till dess att en fullständig utredning gjorts. Om utredningen visar att användaren missbrukat sitt personliga användarkonto har Ideal Utveckling Sverige AB rätt att permanent stänga av användaren från tjänsten och är inte skyldig att återbetala någon användaravgift. Om missbruket är grovt kan användaren bli skyldig att ersätta Ideal Utveckling Sverige AB för den förlust som han/hon förorsakat densamma. Användarens nyttjande av support och coachning kan begränsas vid missbruk. Användaren har fullt personligt ansvar för alla aktiviteter som utförs via hans/hennes konto. Användaren är förbjuden att försöka skaffa sig åtkomst till tjänster, konton och dylikt som han/hon ej har behörighet till. Överträdelse av dessa föreskrifter kan leda till polisanmälan och åtal.
Privat Bruk
Ideal Utveckling Sverige AB:s tjänst är avsedd för användarens privata bruk. Användaren åtar sig att inte använda tjänsten för kommersiellt bruk, på något olagligt sätt eller på annat sätt som kan skada Ideal Utveckling Sverige AB. Användaren får inte använda tjänsten på ett sätt som inaktiverar, överbelastar eller försvagar någon av Ideal Utveckling Sverige AB:s webbsidor eller övriga filer. Han/hon får inte heller använda tjänsten för att störa någon annans användning av densamma. Material och konto som tillhandahålls användaren från Ideal Utveckling Sverige AB får ej kopieras, skrivas ut, skickas vidare, tryckas, visas, laddas hem, publiceras, säljas eller på något annat sätt distribueras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från Ideal Utveckling Sverige AB.
Användarens material
Material som användaren publicerar eller på annat sätt tillhandahåller Ideal Utveckling Sverige AB i samband med någon av dess tjänster har Ideal Utveckling Sverige AB rätt att använda i valfritt syfte, exempelvis genom att kopiera, offentligt visa, modifiera eller distribuera det. Ideal Utveckling Sverige AB ersätter inte användaren för materialet såvida inte skriftligt avtal om ersättning ingåtts mellan parterna. Ideal Utveckling Sverige AB kan när som helst avlägsna användarens material. Användaren ansvarar för att han/hon har de rättigheter till inskickat material som krävs för att Ideal Utveckling Sverige AB ska kunna använda materialet enligt ovan.
Vidarebefodring av personlig information
I den omfattning det är tillåtet enligt gällande lag har Ideal Utveckling Sverige AB rätt att ta del av och/eller vidarebefordra information om användaren, inklusive innehållet i hans/hennes kommunikation, i syfte att: (1) uppfylla lagstadgade krav eller svara på anmaningar från domstolar och andra myndigheter, (2) säkerställa användarens uppfyllande av detta avtal eller (3) skydda rättigheter, egendom eller intressen som tillhör Ideal Utveckling Sverige AB.
Reklam och länkar
Ideal Utveckling Sverige AB har som policy att vara en fullständigt reklamfri tjänst. De länkar som Ideal Utveckling Sverige AB tillhandahåller har en relevant koppling till tjänsten. Ideal Utveckling Sverige AB ansvarar dock ej för innehållet på de länkade sidorna och kan ej på något sätt hållas ansvarig för dessa. Användaren godkänner att Ideal Utveckling Sverige AB skickar mail om högskoleprovet och HögskoleProvGuiden (t.ex. påminnelser, frågor och rabatterbjudanden) tills han/hon skriftligen (via mail) informerar Ideal Utveckling Sverige AB om att han/hon inte vill mottaga fler mail.
Förbättringsgaranti
Ideal Utveckling Sverige AB erbjuder användaren en förbättringsgaranti (i fortsättningen benämnd "garantin") mot erläggande av en garantiavgift. Garantin innebär att användaren återfår användaravgiften om användaren ej förbättrar sitt normerade resultat på högskoleprovet i förhållande till resultatet på det senast föregående högskoleprov som användaren skrivit. Garantiavgiften täcker administrativa kostnader och återbetalas ej. Användaren kan inte återbetalas mer än användaren har betalat för medlemskapet. Kraven för att garantin ska gälla är följande:
1. När användaren skriver högskoleprovet ska användaren omedelbart dessförinnan ha varit VIP-medlem på Ideal Utveckling Sverige AB:s tjänst.
2. Användaren ska ha skrivit minst ett högskoleprov tidigare.
3. Användaren ska under det senast föregående högskoleprov som användaren skrivit ha erhållit ett normerat resultat i intervallet 0,00-1,95. Detta senast föregående resultat ska vara bättre än eller samma som användarens resultat på det nu aktuella högskoleprovet.
4. Användaren ska ej ha brutit mot någon av punkterna i detta användaravtal.
5. Användaren skall inom fyra veckor efter normeringstabellens publicering kontakta Ideal Utveckling Sverige AB avseende utebliven förbättring.
Användaren skall inom samma period erbjuda åtkomst till en resultatsida från UHR som visar högskoleprovresultaten såväl före som efter att användaren använt Ideal Utveckling Sverige AB:s tjänst.
Om villkoren uppfyllts sker utbetalning till önskat bankkonto.
Friskrivning och ansvarsbegränsning
Användaren godkänner och är införstådd med att användarens nyttjande av Ideal Utveckling Sverige ABs tjänster sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls i "befintligt skick" och i den mån som den är tillgänglig. Ideal Utveckling Sverige AB friskriver sig från alla uttryckliga eller underförstådda garantier som ej har nämnts i detta användaravtal. Ideal Utveckling Sverige AB har inget ansvar för den information som kan återfinnas på hemsidan, inklusive forumet. Inlägg på denna hemsida uttrycker åsikter och synpunkter hos författaren och inte administratörer eller moderatorer som eljest ej kan hållas ansvariga för dess innehåll. Ideal Utveckling Sverige AB garanterar inte att tjänsten motsvarar användarens förväntningar, är fri från avbrott, säker eller felfri. Inte heller garanteras att allt material är tillförlitligt och aktuellt eller att det har säkerhetskontrollerats. All nedladdning av filer, direkt eller indirekt, företar användaren på egen risk. Ideal Utveckling Sverige AB har inget ansvar för den information som kan återfinnas på hemsidan, inklusive forumet. Ideal Utveckling Sverige AB ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada, förlust av inkomst eller data eller annan ekonomisk förlust som förorsakats av nyttjande eller oförmåga att nyttja tjänsten.
Force majuere
Ideal Utveckling Sverige AB kan ej hållas ansvarig om avbrott, förlust av data, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför Ideal Utveckling Sverige AB:s kontroll.
Sekretesspolicy
Ideal Utveckling Sverige AB har som mål att skydda användarens personuppgifter.
Insamling av personuppgifter
Insamling av användarens personuppgifter sker för statistiska mätningar angående tjänstens nyttjande. Ideal Utveckling Sverige AB får inte lämna ut användarens personliga uppgifter till tredje part förutom för de syften som anges under rubriken "Vidarebefodring av personlig information" ovan.
Användning av Cookie-filer
Ideal Utveckling Sverige AB har rätt att placera och ha tillgång till cookies på användarens dator. Dessa är endast till för att förbättra användarvänligheten och för att samla in statistisk information till Ideal Utveckling Sverige AB.
Web beacons
Ideal Utveckling Sverige AB har rätt att använda web-beacons, men endast i syfte att skaffa statistisk information om användandet av en viss tjänst.

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Sociala medier
Dagens ord
EFTERMÄLE
omdöme om någon som dött
Nästa prov

14/4 - 2018 kl 8:10
27 dagar 23 timmar och 40 minuter kvar att förbereda sig på.

Sista anmälningsdag:
1/2 - 2018 kl 23:59