Introduktion

Detta avtal gäller mellan användaren och Ideal Utveckling Sverige AB, härmed IUS. Genom att använda hemsidan och tjänsten godkänner användaren villkoren i avtalet.

Villkorsändringar

IUS kan ändra villkoren i detta avtal. Användaren bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Om användaren fortsätter att använda hemsidan och tjänsten efter det datum då ändringar träder i kraft innebär det att användaren godkänt ändringarna.

Användaravtal

Köpevillkor

Fakturering handhas av Klarna Bank AB (publ). Betalningsvillkor framgår vid köpet. Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker. Vid val av faktura som betalningsmedel tillkommer ingen extra avgift då IUS bekostar fakturaavgifterna. Rabattkoder och kampanjkoder kan inte kombineras och IUS förbehåller sig rätten att ta bort ogiltiga rabatter. Om inget annat anges gäller kampanjpris ända till nästa högskoleprov. IUS lämnar 14-dagars ångerrätt på alla köp enligt distansavtalslagen, men detta förutsätter att användandet av tjänsten/coachningen ej har påbörjats och att ingen inloggning har skett. VIP-medlemskap gäller fram till ett specifikt datum. Om datumet för högskoleprovets genomförande ändras eller om högskoleprovet ställs in har IUS rätt att ändra slutdatumet. Om ett prov har flera provtillfällen gäller VIP-medlemskap som standard till det första provdatumet men förlängs kostnadsfritt till användarens provdatum efter verifikation av användarens giltiga provanmälan.

Användning av tjänsten

För att kunna använda IUS:s tjänst krävs ett användarnamn och lösenord. Inloggningsinformation delas ut av IUS efter en lyckad registreringsprocess och det är strikt förbjudet att använda en annan persons användarkonto eller att dela med sig eller försöka dela med sig av sitt konto till en annan person. Användaren ansvarar för att hålla inloggningsinformationen för sig själv. Om det uppstår misstanke om att användaren inte är den enda person som utnyttjar det personliga användarkonto som denna blivit tilldelad, om användaren försöker överlåta sitt personliga medlemskap eller om annat brott mot användaravtalet sker har IUS rätt att med omedelbar verkan stänga av kontot fram till dess att en fullständig utredning gjorts. Om utredningen visar att användaren missbrukat sitt personliga användarkonto har IUS rätt att permanent stänga av användaren från tjänsten och är inte skyldig att återbetala någon användaravgift. Om missbruket är grovt kan användaren bli skyldig att ersätta IUS för den förlust som användaren förorsakat. Support och coachning sker via e-post. Användarens nyttjande av support och coachning kan begränsas vid missbruk. Användaren har fullt personligt ansvar för alla aktiviteter som utförs via användarens konto. Användaren är förbjuden att försöka skaffa sig åtkomst till tjänster, konton och dylikt som användaren ej har behörighet till. Överträdelse av dessa föreskrifter kan leda till polisanmälan och åtal.

Privat bruk

IUS:s tjänst är avsedd för användarens privata bruk. Användaren förpliktar sig att inte använda tjänsten för kommersiellt bruk, på något olagligt sätt eller på annat sätt som kan skada IUS. Användaren får inte använda tjänsten på ett sätt som inaktiverar, överbelastar eller försvagar någon av IUS:s tjänster. Användaren får inte heller använda tjänsten för att störa någon annans användning av densamma. Material och konto som tillhandahålls användaren från IUS får ej kopieras, skrivas ut, skickas vidare, tryckas, visas, laddas hem, publiceras, försöka säljas, säljas eller på något annat sätt distribueras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från IUS om inget annat uttryckligen framgår.

Förbättringsgaranti

IUS erbjuder användaren en förbättringsgaranti, härmed garantin, mot erläggande av en garantiavgift.

Garantin innebär att användaren erhåller

 • återbetalning av samtliga avgifter till IUS, inklusive garantiavgiften, som användaren erlagt för VIP-medlemskap den period för vilken garantin gäller
 • rätt att åberopa 450 kr ersättning vid uppvisande av kvitto på användarens betalda, egna, anmälan till nästkommande högskoleprov

Användaren kan således endast erhålla 450 kr mer än användaren har betalat för den aktuella periodens medlemskap.

Garantin gäller om användaren

 • genomfört samtliga provpass på det högskoleprov som garantin avser
 • har ett giltigt tidigare högskoleprovsresultat i intervallet 0,00-1,95
 • ej förbättrat sitt normerade resultat på högskoleprovet, som garantin gäller, jämfört med det senast föregående provet
 • under den aktuella perioden
  • korrekt besvarat minst 30 % av respektive övningsprograms uppgifter
  • gått igenom minst 30 % av genomgångarna
  • besvarat minst 30 % av uppgifterna i Högskoleprovtränaren
 • ej manipulerat sin statistik eller på annat sätt brutit mot användaravtalets övriga punkter

För att åberopa garantin ska användaren

 • inom fyra veckor efter resultatets publicering kontakta IUS avseende utebliven förbättring.
 • inom fyra veckor efter resultatets publicering erbjuda åtkomst till en resultatsida från UHR som visar högskoleprovsresultaten såväl före som efter att användaren använt utbildningen

Friskrivning och ansvarsbegränsning

IUS friskriver sig från alla uttryckliga eller underförstådda garantier eller ansvar som ej har givits i detta användaravtal. IUS har inget ansvar för den information som kan återfinnas i forumet. Inlägg i forumet uttrycker åsikter och synpunkter hos författaren. IUS ansvarar ej för innehållet på länkade sidor och kan ej på något sätt hållas ansvarig för detta.

Force majeure

IUS kan ej hållas ansvarig om avbrott, förlust av data, skada eller dylikt har berott på händelser som stått utanför IUS:s kontroll.

Sekretess, integritet och datahantering

IUS är personuppgiftsansvarig och värnar om användarens integritet och både följer och överträffar därför gällande lagstiftning. Vi samlar bara in de uppgifter vi behöver och vi skyddar de insamlade personuppgifterna väl.

Insamling av personuppgifter

Insamling av användarens personuppgifter och aktivitet sker enkom för att förbättra användarens upplevelse och användning av sidan, hjälpa användaren förbättra sitt resultat på högskoleprovet, för statistik, för att förhindra brott mot avtalet och lagar, för att kunna fullgöra och administrera våra rättsliga skyldigheter och för att följa ingångna avtal. Detta berättigade intresse, ditt samtycke samt eventuella ingångna eller kommande avtal utgör rättslig grund för att spara dina personuppgifter. Insamling av personuppgifter sker aktivt genom att t.ex. användaren skickar information om sig och passivt genom att t.ex. registrera IP-nummer och webbläsare. Användaren intygar att all information som användaren uppger om sig själv är korrekt. Genom att användaren lämnar kontaktuppgifter till IUS godkänner användaren att få information relaterat till högskoleprovet, t.ex. påminnelser, information och rabatterbjudanden, tills användaren informerar IUS om att användaren inte vill mottaga ytterligare information.

Rätt att bli raderad

Det går när som helst att avsäga sig ytterligare information, radera sitt medlemskap och bli avidentifierad i våra system.

Användarens material

Material som användaren publicerar eller på annat sätt tillhandahåller IUS i samband med någon av dess tjänster har IUS rätt att använda i valfritt syfte, exempelvis genom att kopiera, offentligt visa, modifiera eller distribuera det. IUS ersätter inte användaren för materialet såvida inte skriftligt avtal om ersättning ingåtts mellan parterna. IUS kan när som helst avlägsna användarens material. Användaren ansvarar för att användaren har de rättigheter till inskickat material som krävs för att IUS ska kunna använda materialet enligt ovan.

Vidarebefordring av personlig information

IUS lämnar inte ut användarens personliga uppgifter till tredje part förutom för dessa fyra syften:

 1. uppfylla lagstadgade krav eller svara på anmaningar från domstolar och andra myndigheter
 2. säkerställa användarens uppfyllande av detta avtal
 3. skydda rättigheter, egendom eller intressen som tillhör IUS
 4. förbättra användarens förutsättningar att nå sitt mål på högskoleprovet.

Användning av cookies och web beacons

IUS har rätt att placera och ha tillgång till cookies på användarens dator. Dessa är endast till för att förbättra användarvänligheten, t.ex. att inte behöva logga in vid varje besök, och för att samla in statistisk information. IUS har rätt att använda web beacons i syfte att skaffa statistisk information om användandet av tjänsten.

Lagring av personlig information

IUS lagrar, enligt GDPR, inte någon känslig information om användaren och lagrar all data så kort tid som möjligt utifrån datans karaktär och användning. Användarens data lagras i säkra miljöer på svenska servrar och hos marknadsledande leverantörer av kompletterande tjänster som t.ex. Mailchimp och Zendesk. Alla IUS leverantörer uppfyller IUS:s hårda krav inkluderande t.ex. GDPR-lagstiftningen och flera har fått särskilda fördjupade certifieringar. Lösenord lagras krypterat och inte ens IUS har möjlighet att ta del av användarens krypterade information. IUS har ingen åtkomst och därmed ej heller lagring av kortuppgifter eller annan känslig betalningsinformation. Användaren ansluter till IUS tjänster via säkra krypterade anslutningar som hindrar utomstående från att ta del av informationen.

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
YSTE
ostberedning; ostmassa
Nästa prov

24/10 - 2021 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 24/8 kl. 8:00
Stänger senast 31/8 kl. 23:59