Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Normering av vårens högskoleprov 2022 den 7 maj

Summering
  • Normeringstabellerna för det andra av vårens högskoleprov 2022 som hölls den 7 maj finns nu tillgängliga och du hittar dem nedan på denna sida.
  • På denna sida finner du även vår analys av normeringen av vårens andra högskoleprov 2022 jämfört med tidigare högskoleprov.
  • Som VIP-medlem och gratismedlem kan du också använda Normeringskalkylatorn för att ta reda på vad ett visst antal korrekt besvarade frågor hade gett för normerat resultat på tidigare högskoleprov för att få en uppfattning om svårighetsgraden på det senaste högskoleprovet jämfört med tidigare provomgångar.

Normeringstabellerna för det andra av vårens högskoleprov 2022 som hölls den 7 maj publicerades den 21 juni och du finner dem nedan.

Kvantitativ normering Verbal normering Fördelningstabell


Du kan även omvandla ditt antal korrekt besvarade frågor till normerat resultat i Normeringskalkylatorn och se hur poänggränserna för ett visst normerat resultat varierat mellan provomgångar historiskt.

Du hittar allt övrigt material kring vårens andra högskoleprov 2022 såsom provfrågor, facit och förklaringar till alla uppgifter på vår huvudsida om vårens högskoleprov 2022 den 7 maj.

Om du söker information om normeringen av det första vårprovet 2022 som hölls den 12 mars hänvisar vi till sidan Normering av vårens högskoleprov 2022 den 12 mars.


Normeringen av vårens högskoleprov 2022 den 7 maj

Nu när rättningen och normeringen av vårens andra högskoleprov är färdig är en fråga som infinner sig hur svårighetsgraden på det senaste provet förhåller sig till tidigare provomgångar. Till följd av coronapandemin hölls våren 2022 två separata högskoleprov – mot ett i normala fall – där varje provskrivare endast fick delta vid ett av provtillfällena, inte båda. Därför är det extra intressant att jämföra svårighetsgraden mellan de båda vårproven. Genom att studera hur många korrekt besvarade uppgifter som behövdes för varje normerat resultat på det kvantitativa respektive verbala blocket vid de två provtillfällena kan vi bilda oss en uppfattning om svårighetsgraden och eventuella skillnader.

I diagrammen nedan motsvarar varje färgad linje ett visst normerat resultat. Den vänstra ändpunkten på respektive linje visar hur många korrekt besvarade uppgifter som minst behövdes för att uppnå en viss normerad nivå på provet i mars och den högra ändpunkten visar motsvarande antal korrekt besvarade uppgifter som krävdes på provet i maj. Det vänstra diagrammet visar poänggränserna för det kvantitativa blocket och det högra diagrammet poänggränserna för det verbala blocket.

normering kvant verb vt22 mars och maj

Som förväntat rör det sig inte om några särskilt stora skillnader i svårighetsgrad mellan provomgångarna på övergripande nivå, vilket också är en målsättning för provskaparna. Det finns dock vissa avvikelser, främst inom det kvantitativa blocket.

För det kvantitativa blocket (vänstra diagrammet ovan) krävdes det nämligen 1–3 färre korrekt besvarade uppgifter på alla resultatnivåer i spannet 0.5–2.0 på majprovet jämfört med marsprovet. För resultatet 0.4 krävdes lika många rätt på båda proven och för resultat i intervallet 0.0–0.3 krävdes istället en poäng mer på majprovet än på marsprovet. Bortsett från de längsta resultatnivåerna krävdes alltså fler poäng på marsprovet än på majprovet för att nå ett visst normerat kvantresultat. Svårighetsgraden på det kvantitativa blocket kan därmed sägas vara högre på majprovet än på marsprovet.

För det verbala blocket (högra diagrammet ovan) är skillnaderna mindre. För ungefär hälften av resultatnivåerna, nio stycken, krävdes lika många korrekt besvarade uppgifter på både mars- och majprovet. För övriga resultatnivåer är skillnaden endast en poäng mellan provtillfällena med undantag för resultaten 0.6 och 0.7 som krävde 2 poäng mer på majprovet jämfört med marsprovet. Sammantaget kan svårighetsgraden på det verbala blocket sägas vara snarlik på båda proven.

Att det inte rör sig om några stora övergripande skillnader mellan de två vårproven 2022 kan vi också se i resultatfördelningen bland provdeltagare vid respektive provtillfälle. I diagrammet nedan visas andelen provdeltagare per normerat slutresultat (röda staplar motsvarar marsprovet och blå staplar majprovet). Då alla som ville skriva vårens högskoleprov 2022 kunde anmäla sig och tilldelningen mellan provet i mars och maj skedde slumpmässigt var ingen stor skillnad i resultatfördelningen att vänta. Diagrammet nedan bekräftar i stort den bilden. Som mest skiljer det för ett visst normerat resultat någon enstaka tiondels procentenhet mellan provtillfällena.

fördelning normering vt22 mars vs maj

Låt oss nu vidga perspektivet och jämföra vårens andra högskoleprov 2022 med tidigare högskoleprov sedan nuvarande provformat introducerades hösten 2011. I diagrammet nedan motsvarar varje kurva ett visst normerat resultat och varje punkt längs kurvan motsvarar en viss provomgång. Den lodräta axeln visar antalet korrekt besvarade uppgifter som behövdes för att uppnå ett visst normerat slutresultat.

normering vt22maj verb kvant

Notera att högskoleprovet våren 2020 ställdes in och därför inte finns med i figuren ovan. Hösten 2019 användes två olika versioner av ett av de kvantitativa provpassen med varsin normeringstabell. Av denna anledning förekommer hösten 2019 två gånger i figuren. Om du vill studera diagrammen närmare kan du göra detta i Normeringskalkylatorn.

För det kvantitativa blocket (diagrammet till vänster i figuren ovan) ser vi att det för de flesta normerade resultatnivåer krävdes ett relativt litet antal korrekt besvarade uppgifter på provet i maj. För resultat i spannet 0.6–2.0 var poänggränserna bland de lägsta som förekommit de senaste åren. För vissa normerade resultat var poänggränserna särskilt låga på det senaste provtillfället. För resultatet 1.3 behöver vi exempelvis gå ända tillbaka till hösten 2015 innan vi ser en lika låg poänggräns och för resultatet 1.0 har poänggränsen inte varit lägre sedan våren 2014. För lägre resultat, under 0.6, är skillnaderna mindre och i huvudsak i nivå med de senaste terminernas provtillfällen. Sammantaget är de låga poänggränserna för majoriteten av resultatnivåer en tydlig indikation på att svårighetsgraden på de kvantitativa provdelarna var högre än vanligt på provet i maj 2022.

För det verbala blocket (högra diagrammet i figuren ovan) är situationen i mångt och mycket den omvända jämfört med det kvantitativa blocket ovan. För samtliga normerade resultat över 0.3 ligger poänggränserna antingen på, eller endast en poäng under, de historiska toppnoteringarna. Svårighetsgraden på det verbala blocket förefaller därmed relativt låg historiskt sett.


Vad är normering och varför används det?

Högskoleprovet är ett återkommande prov som vanligtvis ges två gånger per år – undantagsvis tre gånger under 2021 och 2022 till följd av den rådande coronapandemin – och tanken är att resultatet från ett visst högskoleprov ska vara jämförbart med resultat från andra provomgångar. Även om UHR, som ansvarar för provet, strävar efter att göra proven så jämnsvåra som möjligt kommer det av naturliga skäl alltid att finnas avvikelser mellan provomgångarna. Vissa prov är helt enkelt lite lättare medan andra kan vara något svårare, även om skillnaderna inte brukar vara särskilt stora.

För att så rättvist som möjligt kunna jämföra resultat mellan olika högskoleprov används därför en normeringsprocess som ska kompensera för skillnader i svårighetsgrad mellan provomgångar. Denna process är både avancerad och tidskrävande och det är därför det tar några veckor efter provdagen innan normeringen är färdig och du får veta ditt definitiva resultat.

Förenklat kan man säga att det UHR gör är att rätta proven och sedan analysera hur provdeltagarnas antal rätta svar fördelar sig på gruppnivå. Man ställer sedan upp en normeringstabell vardera för den verbala respektive kvantitativa delen av provet som översätter antalet korrekt besvarade frågor (mellan 0 och 80) till ett normerat resultat mellan 0.0 och 2.0. Det slutgiltiga normerade resultatet ges sedan av medelvärdet av den verbala och den kvantitativa delens normerade resultat. Om du t.ex. får 1.2 på den verbala delen och 1.0 på den kvantitativa delen kommer ditt slutresultat att vara medelvärdet av dessa, alltså

$$ \frac{1.2+1.0}{2} = 1.10 $$

Normeringstabellerna utformas förenklat så att andelen provdeltagare som hamnar på respektive resultatsteg mellan 0.00 och 2.00 ska bli så jämn som möjligt mellan provomgångarna. Man strävar alltså efter att ungefär lika stor andel av provdeltagarna ska få t.ex. 2.00 eller 1.20 varje provomgång oavsett hur svårt eller lätt provet var vid just det provtillfället.

Om du vill läsa mer om hur normeringsprocessen går till i detalj kan du göra det på vår allmänna sida om normering av högskoleprovet.


Vad fick jag för resultat på vårens högskoleprov 2022?

Nu när rättningen och normeringen av vårprovet 2022 som hölls den 7 maj är färdig kan du läsa mer om hur du hämtar ditt officiella resultat på vår sida om resultat på högskoleprovet.

Du kan även se vilket slutresultat du uppnådde på vårens andra högskoleprov 2022 och analysera resultatet med Normeringskalkylatorn. Där matar du enkelt in ditt antal rätta svar på de verbala respektive kvantitativa delarna och får sedan din normerade slutpoäng direkt. Du får även en tabell och grafer som visar vad din poängsumma hade gett dig för slutresultat (mellan 0.00 och 2.00) vid tidigare provtillfällen sedan hösten 2011 och hur dina poäng förhåller sig till samtliga poänggränser över tid m.m.

Analysera med Normeringskalkylatorn


Vad kan ha påverkat normeringen våren 2022?

Det finns flera faktorer som kan påverka normeringen så att det krävs antingen fler eller färre rätta svar för att uppnå ett visst normerat resultat mellan 0.00 och 2.00. Några faktorer med möjlig inverkan är följande:

Allmän svårighetsgrad på uppgifterna

Detta är vanligen den främsta orsaken till avvikelser i normering mellan provomgångar. Det är helt enkelt svårt att hålla svårighetsgraden helt konstant över tid. Om provet är “lätt” jämfört med tidigare provomgångar kommer det att krävas ett större antal rätta svar för att uppnå ett visst normerat slutresultat och normeringen blir därmed ”tuffare”. Om provet istället visar sig vara svårare än normalt så kommer det istället att räcka med ett mindre antal rätta svar för samma normerade slutresultat.

Dela gärna med dig av dina tankar kring svårighetsgraden på vårens andra högskoleprov 2022 i forumdelen eftersnack och skapa dig samtidigt en bättre uppfattning om hur andra provskrivare upplevde provet.

Fusk och åtgärder mot fusk

Tidigare tillslag mot en organiserad fuskliga, de fällande domarna mot både ligan och enskilda fuskare, skärpta rutiner på provdagen och den omfattande mediebevakningen kan antas ha haft en avskräckande effekt på provskrivare som övervägt att fuska på vårens prov. Detta skulle i så fall innebära åtminstone en viss minskning av antalet fuskare under vårens prov med något lindrigare normering som följd. Antalet fuskare per provomgång kan dock antas vara lågt i förhållande till de tiotusentals provskrivare som skriver provet utan fusk, vilket medför att effekten på normeringen i slutändan ändå förväntas vara liten.


Hur gick det för dig på vårens högskoleprov 2022?

Vi håller tummarna för att du nådde ditt målresultat denna provomgång! Oavsett hur det gick kommer en ny chans redan i höst om det skulle behövas. Som alltid står vi redo att hjälpa dig på vägen mot din drömutbildning, precis som vi hjälpt över 200 000 studenter hittills.


Gratis förklaringar inklusive videoförklaringar

På vår sida om vårens andra högskoleprov kan du läsa mer om hur du tar del av våra utförliga expertförklaringar helt utan kostnad. Vi bjuder alltid på förklaringar med text och bild till alla 160 uppgifter och även videoförklaringar till samtliga 80 kvantitativa uppgifter på det senaste högskoleprovet.

Gratis förklaringar till vårens högskoleprov 2022 den 7 maj

Jag vill rikta ett stort tack till HP-Guiden som varit till stor hjälp för mig på min väg mot juristprogrammet. Hade sedan tidigare skrivit en gång på gymnasiet o då fått 1,05. Med HP-guidens hjälp uppnådde jag 1,6 och för det är jag otroligt tacksam!

Axel Forslund
Höjde sig från 1.05 till 1.6 som VIP-medlem, nu väntar juristprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
BACKLASH
(kraftig) motreaktion
Tack för en suverän sida! Skaffade VIP-medlemskap i januari och skrev för första gången HP nu i mars, 1.9!!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59