Summering
  • Högskoleprovsresultatet gäller i åtta år, efter att regeringen beslutat att förlänga giltighetstiden hösten 2020.
  • Tillträdesutredningen har lämnat förslag på förändringar som är på remiss.
  • Det finns inga planer på att ändra provets utformning.
  • Samtliga förslag på förändringar av högskoleprovet gör att det är ännu viktigare att studera med VIP-utbildningen.

Resultatet gäller i åtta år

Regeringen beslutade den 6 augusti 2020 att förlänga giltighetstiden på högskoleprovet från fem år till åtta år. Detta i samband med att såväl vårprovet som höstprovet 2020 ställdes in på grund av den rådande coronakrisen. 

Mer konkret kan man säga att ett provresultat är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället. Det är detta som står i högskoleförordningens sjunde kapitel.

Tillträdesutredningens förslag

2016 fick en kommitté uppdraget att göra Tillträdesutredningen. Utredningen anser att den viktigaste åtgärden är att rensa systemet från sådant som gör tillträdet till högskolan komplicerat och oöverblickbart. Målsättningen är, enligt utredningen, alltså att göra systemet enklare och mer överskådligt. Utredningen lämnade konkreta förslag på hur man skulle kunna förändra högskoleprovets betydelse och upplägg men det finns ännu inget beslut. Förslagen presenterades våren 2017 i form av en proposition (2017/18:204) och är ännu på remiss.

Följande har föreslagits i utredningen.

Kortare giltighetstid från vårprovet 2019

Giltighetstiden för ett högskoleprovsresultat föreslås förkortas till tre år från och med vårprovet 2019. Detta förslag har ännu inte implementerats.

Max tre provtillfällen på tre år från vårprovet 2019

En person föreslås bara få skriva ytterligare två högskoleprov under ett provs giltighetstid. Detta med start från vårprovet 2019. Inte heller detta förslag har implementerats och det finns ingen begränsning vad gäller antal högskoleprov som du får skriva.

18-årsgräns för att få skriva provet från och med 2022

En av de förslag som regeringen tagit till vara på i utredningen är åldersgräns för att få skriva högskoleprovet. I det ursprungliga förslaget var det en 19-årsgräns som föreslogs men regeringen gick vidare med en lägre (och därmed mer för provet mer gynnsam) gräns vid 18 år. Det år man fyller 18 år har man rätt att skriva provet, vilket i normalfallet innebär att man kan skriva sitt första prov under vårterminen andra året på gymnasiet.

Denna nya åldersgräns kommer dock att träda i kraft först 2022 och än så länge går det alltså bra att skriva provet oavsett ålder. Man räknar med att i genomsnitt 9000 personer under 18 år skriver provet, alltså lite mer än 10% av alla provskrivare.

Minskad obligatorisk andel som ska antas via högskoleprovet från höstterminen 2022

Den obligatoriska andelen som ska antas via högskoleprovet föreslås sänkas från minst en tredjedel till minst 15 procent. Detta är ett av få förslag från Tillträdesutredningen som faktiskt gick vidare till propositionen. Som sagt är förslaget dock fortfarande på remiss. Men en konsekvens av att antagningskvoten för högskoleprovsresultat minskar är givetvis att konkurrensen hårdnar. Man kommer alltså i genomsnitt, allt annat lika, behöva ett högre resultat på högskoleprovet om förslaget går igenom. Detta gör det än mer angeläget för dig att bli VIP-medlem och skapa dig ett försprång i den hårdnande konkurrensen om högskoleplatserna.

Viktade provresultat från höstterminen 2022

Inom provurvalet föreslås viktade provresultat få användas inom vissa givna ramar som ska bestämmas av Universitets- och högskolerådet (UHR). Vid urval ska resultat från det prov som den sökande har bäst sammanlagt resultat på användas.

Detta innebär i praktiken att kvantitativa och verbala resultaten kan ha olika stor betydelse men att det är det prov där medelvärdet av blocken är högst som ska användas. UHR har redan undersökt och utvärderat hur detta skulle påverka antagningarna genom simulerade tester men det har visat sig att inte särskilt många sökande skulle beröras av en viktning. Det var som mest 17 procent av de sökande, på ett av åtta program, som berördes av viktningen i simuleringen. Med andra ord, som mest var det 17 procent av de sökande som inte hade kommit in om det varit viktade prov.

Från och med antagningen till höstterminen 2019 och till och med antagningen till vårterminen 2021 kommer vissa utbildningar att på prov testa viktade resultat. Syftet med försöket är bland annat att utvärdera om viktade högskoleprovsresultat kan användas för att bättre förutsäga hur väl en student kommer att klara en viss utbildning. Läs mer om försöket med viktade högskoleprovsresultat här.

Enbart förslag

Kom ihåg att allt detta fortfarande bara är förslag och kommer att stötas och blötas i flera instanser innan det i delar eller i sin helhet blir verklighet. Läs mer om utredningen via fördjupningslänkarna. De flesta förslag i utredningen har inte ens gått vidare till förslag till riksdagen (propositioner) utan stannar vid idéstadiet. Det kan dock signalera ungefär i vilken riktning diskussionerna kring högskoleprovets framtid rör sig.

Tillträdespropositionen

Tillträdespropositionen, regeringens proposition Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande, som släpptes 21 mars 2018 föreslår att högskoleprovskvoten fortsatt ska vara minst en tredjedel av alla antagna istället för tillträdesutredningens förslag på 15 procent. Det ges dock utrymme att utbildningar med låg konkurrens i högskoleprovskvoten ska få göra avsteg och minska andelen.

T.ex. kan lärosäten anta en mindre andel än en tredjedel på högskoleprovet till utbildningar där det råder låg konkurrens om platserna och för vilka högskoleprovet har en dålig prognosticerande förmåga i syfte att förbättra genomströmningen. Till exempel lärarutbildningar och ingenjörsutbildningar.

I övrigt nämns inga förslag om begränsning av antalet prov man får skriva, begränsning av provets giltighetstid eller viktning av provets delar.

Vikten av att förbereda sig

Alla ovanstående förändringar kommer att medföra att det blir viktigare att skriva så bra som möjligt vid varje provtillfälle och att konkurrensen om högskoleprovplatserna på utbildningarna kommer att öka. Det gör att det är ännu viktigare att studera med VIP-utbildningen så att du har de bästa förutsättningarna att skriva målresultatet så fort som möjligt och bli antagen till drömutbildningen.

Ett helt nytt högskoleprov

Det finns för närvarande inga planer på att göra om provets struktur eller upplägg. Däremot har man förslag på att digitalisera provet utöver ovanstående förslag. Att införa ett helt datorbaserat prov fördes på tal i en av UHR genomförd utvärdering redan 2002. 2015 var det dags igen och UHR såg då många fördelar med att digitalisera provet men problemet är att det skulle vara svårt att hitta tillräckligt många datorsalar som alla dessutom uppfyller alla kvalitetskrav.

Om provet skulle digitaliseras skulle detta kunna kombineras med fler provtillfällen så att deltagartrycket inte skulle vara lika stort vid varje tillfälle. Fortsättning följer, och Tillträdesutredningen har föreslagit att UHR ska göra en ny utredning av möjligheten att digitalisera provet under 2018. UHR har angående detta under 2019 meddelat att en digitalisering av högskoleprovet är både kostsam och något som tar lång tid att utveckla. Man ska därför framöver utföra en pilotstudie som ska visa om provet kan och ska digitaliseras.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
SPLEEN
svårmod, livsleda