Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Normering av höstens högskoleprov 2025

Summering
  • Datum för höstens högskoleprov 2025 har ännu inte tillkännagivits. Normeringen av provet väntas presenteras drygt en månad efter provdagen. Så snart normeringstabellerna blir tillgängliga kommer du att hitta dem på denna sida.
  • Inte ens UHR kan på förhand med säkerhet veta hur normeringen av höstens högskoleprov 2025 kommer att bli. Allt är blott spekulationer fram tills provet är rättat och normeringstabellerna är färdigställda.
  • Som VIP-medlem och gratismedlem kan du använda Normeringskalkylatorn för att få en uppskattning av ditt normerade resultat innan normeringstabellerna för höstens prov finns tillgängliga.

Introduktion till normeringen av höstens högskoleprov 2025

Efter provdagen kan du, i väntan på ditt slutresultat, bilda dig en uppfattning om ungefär hur många poäng du uppnådde genom att gå igenom provfrågorna på nytt och därigenom minnas vad du svarade på de flesta uppgifterna. På så vis kan du räkna fram en ungefärlig poängsumma. Instruktioner, provfrågor och svar med förklaringar finner du helt gratis på vår sida om höstens högskoleprov 2025.

Poängsumman säger dock inte direkt vilket slutresultat i intervallet 0.00 – 2.00 som du kommer att få. För att översätta din poängsumma till ett slutresultat mellan 0.00 och 2.00 används en process som kallas normering och som inte kommer att vara helt färdig förrän några veckor efter provdagen. Normeringstabellerna för höstens högskoleprov 2025 väntas publiceras drygt en månad efter provdagen.

I denna artikel går vi igenom varför normering används, vad man redan nu kan säga om din poängsumma och vad den kommer att översättas till för slutresultat för höstens provomgång.


Vad är normering och varför används det?

Högskoleprovet är ett återkommande prov som ges två gånger per år (undantagsvis tre gånger under 2021 och 2022 till följd av den rådande coronapandemin) och tanken är att resultatet från ett visst högskoleprov ska vara jämförbart med resultat från andra provomgångar. Även om UHR, som ansvarar för provet, strävar efter att göra proven så jämnsvåra som möjligt kommer det av naturliga skäl alltid att finnas avvikelser mellan provomgångarna. Vissa prov är helt enkelt lite lättare medan andra kan vara något svårare, även om skillnaderna inte brukar vara särskilt stora.

För att så rättvist som möjligt kunna jämföra resultat mellan olika högskoleprov används därför en normeringsprocess som ska kompensera för skillnader i svårighetsgrad mellan provomgångar. Denna process är både avancerad och tidskrävande och det är därför det tar några veckor efter provdagen innan normeringen är färdig och du får veta ditt definitiva resultat.

Förenklat kan man säga att det UHR gör är att rätta proven och sedan analysera hur provdeltagarnas antal rätta svar fördelar sig på gruppnivå. Man ställer sedan upp en normeringstabell vardera för den verbala respektive kvantitativa delen av provet som översätter antalet korrekt besvarade frågor (mellan 0 och 80) till ett normerat resultat mellan 0.0 och 2.0. Det slutgiltiga normerade resultatet ges sedan av medelvärdet av den verbala och den kvantitativa delens normerade resultat. Om du t.ex. får 1.2 på den verbala delen och 1.0 på den kvantitativa delen kommer ditt slutresultat att vara medelvärdet av dessa, alltså

$$ \frac{1.2+1.0}{2} = 1.10 $$

Normeringstabellerna utformas förenklat så att andelen provdeltagare som hamnar på respektive resultatsteg mellan 0.00 och 2.00 ska bli så jämn som möjligt mellan provomgångarna. Man strävar alltså efter att ungefär lika stor andel av provdeltagarna ska få t.ex. 2.00 eller 1.20 varje provomgång oavsett hur svårt eller lätt provet var vid just det provtillfället.

Om du vill läsa mer om hur normeringsprocessen går till i detalj kan du göra det på vår allmänna sida om normering av högskoleprovet.


Hur kommer normeringstabellerna att se ut för höstprovet 2025?

Det korta svaret är att ingen, inte ens UHR som ansvarar för provet, rättningen och normeringen, med säkerhet kan svara på den frågan i nuläget. I och med att det är omöjligt att säga hur provdeltagarna presterat vid denna provomgång innan rättningen är slutförd går det inte att säga exakt vad ditt antal rätta svar kommer att motsvara i slutresultat mellan 0.00 - 2.00 förrän rättningen är klar, UHR har gjort normeringen och släppt normeringstabellerna för höstens prov. Detta väntas ske i samband med att resultaten blir tillgängliga drygt en månad efter provdagen.


Ungefär vilket resultat jag kommer att få?

Även om det som sagt är omöjligt att ge ett exakt svar på frågan förrän rättningen och normeringen är slutförd kan du få en fingervisning om var ditt resultat troligtvis kommer att ligga genom att jämföra med historiska normeringstabeller. Eftersom UHR strävar efter att göra proven så jämnsvåra som möjligt brukar inte variationen vara jättestor mellan olika provomgångar. Skillnaden i slutresultat (mellan 0.00 och 2.00) kan ändå vara några tiondelar för ett givet antal rätta svar beroende på vilken provomgångs normeringstabell man använder.

För att få en överblick över vad just din poängsumma hade gett dig vid tidigare provomgångar kan du mata in dina poäng på den verbala och kvantitativa delen i Normeringskalkylatorn. Då kommer du att få en tabell och grafer som visar vad din poängsumma hade gett dig för slutresultat mellan 0.00 och 2.00 vid tidigare provtillfällen, hur dina poäng förhåller sig till samtliga poänggränser över tid m.m.

Normeringen denna provomgång kan givetvis avvika från tidigare prov, men att hoppa mer än några tiondelar i slutresultat är osannolikt. Du kan därför se översikten i Normeringskalkylatorn som ett ungefärligt intervall inom vilket ditt slutresultat på höstens högskoleprov förväntas hamna.

Notera att du i Normeringskalkylatorn kan välja alla provomgångar sedan hösten 2011, men eftersom högskoleprovet utvecklas över tid är det troligt att de senaste provomgångarnas normeringar är mest representativa för provomgången hösten 2025.

Analysera med Normeringskalkylatorn


Vad kan komma att påverka normeringen hösten 2025?

Det finns flera faktorer som kan påverka normeringen så att det krävs antingen fler eller färre rätta svar för att uppnå ett visst normerat resultat mellan 0.00 och 2.00. Några faktorer med möjlig inverkan är följande:

Allmän svårighetsgrad på uppgifterna

Detta är vanligen den främsta orsaken till avvikelser i normering mellan provomgångar. Det är helt enkelt svårt att hålla svårighetsgraden helt konstant över tid. Om provet är “lätt” jämfört med tidigare provomgångar kommer det att krävas ett större antal rätta svar för att uppnå ett visst normerat slutresultat och normeringen blir därmed ”tuffare”. Om provet istället visar sig vara svårare än normalt så kommer det istället att räcka med ett mindre antal rätta svar för samma normerade slutresultat. Om provet var svårare eller lättare just denna gång är svårt att säga eftersom man får man olika svar beroende på vem man frågar, så det är svårt att säga i vilken riktning detta kommer att påverka normeringen för just detta provtillfälle. Dela gärna med dig av dina tankar kring svårighetsgraden på höstens högskoleprov 2025 i forumdelen eftersnack och skapa dig samtidigt en bättre uppfattning om hur andra provskrivare upplevde provet.

Fusk och åtgärder mot fusk

Tidigare tillslag mot en organiserad fuskliga, de fällande domarna mot både ligan och enskilda fuskare, skärpta rutiner på provdagen, inklusive de in- och utpasseringskontroller som införts från och med höstprovet 2023, och den omfattande mediebevakningen kan antas ha haft en avskräckande effekt på provskrivare som övervägt att fuska på höstens prov. Detta skulle i så fall innebära åtminstone en viss minskning av antalet fuskare under höstens prov med något lindrigare normering som följd. Antalet fuskare per provomgång kan dock antas vara lågt i förhållande till de tiotusentals provskrivare som skriver provet utan fusk, vilket medför att effekten på normeringen i slutändan ändå förväntas vara liten.


Hur gick det för dig på höstens högskoleprov?

Vi håller tummarna för att du når ditt målresultat denna provomgång! Oavsett hur det gick kommer en ny chans redan nästa vår om det skulle behövas. Som alltid står vi redo att hjälpa dig på vägen mot din drömutbildning, precis som vi hjälpt över 240 000 studenter hittills.


Gratis förklaringar inklusive videoförklaringar

På vår sida om höstens högskoleprov 2025 kan du läsa mer om hur du tar del av våra utförliga expertförklaringar helt utan kostnad. Vi bjuder alltid på förklaringar med text och bild till alla 160 uppgifter och även videoförklaringar till samtliga 80 kvantitativa uppgifter på det senaste högskoleprovet.

Gratis förklaringar till höstens högskoleprov 2025

Jag har alltid haft stora svårigheter med matematik och klarade nätt och jämnt gymnasiematematiken. 3 år efter gymnasiet kom jag äntligen på vad jag vill arbeta som och då krävdes ett högskoleprovsresultat på runt 1,4 - 1,5 för att komma in på drömutbildningen. Jag testade att skriva ett högskoleprov utan större förberedelser och fick 0,85 och beslutade mig för att köpa VIP-utbildningen på hpguiden. Alla verktyg, grundliga genomgångar, videoförklaringar och simulerade prov hjälpte mig att nå 1,6 och känslan när man fick sitt resultat var obeskrivlig! Stort tack till hpguiden!

Linnéa Lantz
Höjde sig från 0.85 till 1.6 som VIP-medlem, nu väntar drömutbildningen
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
OKTROJ
tillstånd (att driva bankrörelse)
Fantastiskt bra hjälpmedel inför högskoleprovet. Helt klart värt pengarna! Hade önskat att jag hade hittat hit lite tidigare.
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59