Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Normering av höstens högskoleprov 2023

Summering
  • Normeringstabellerna för höstens högskoleprov 2023 finns nu tillgängliga och du hittar dem nedan på denna sida.
  • På denna sida finner du även vår analys av höstprovets normering jämfört med tidigare provomgångar.
  • Som medlem på HPGuiden kan du också använda Normeringskalkylatorn för att ta reda på vad ett visst antal korrekt besvarade uppgifter hade gett för normerat resultat på tidigare högskoleprov för att få en uppfattning om svårighetsgraden på det senaste högskoleprovet jämfört med tidigare provomgångar.

Normeringstabellerna för höstens högskoleprov 2023 publicerades den 29 november och du finner dem nedan.

Kvantitativ normering Verbal normering Fördelningstabell

Du kan även omvandla ditt antal korrekt besvarade uppgifter till ett normerat resultat i Normeringskalkylatorn och se hur poänggränserna för ett visst normerat resultat varierat mellan provomgångar historiskt.

Du hittar allt övrigt material kring höstens högskoleprov 2023 såsom provfrågor, facit och förklaringar till alla uppgifter på vår huvudsida om höstens högskoleprov 2023.


Normering av höstens högskoleprov 2023

Höstens högskoleprov 2023 är nu rättat och normerat och en fråga som infinner sig är hur svårt detta prov var jämfört med tidigare provomgångar. Genom att studera hur många korrekt besvarade uppgifter som behövdes för varje normerat resultat på det kvantitativa respektive verbala blocket jämfört med tidigare prov kan vi bilda oss en uppfattning om svårighetsgraden.

I diagrammen nedan motsvarar varje färgad kurva ett visst normerat resultat och varje markerad punkt längs kurvorna visar en provomgång. Den lodräta axeln visar antalet korrekt besvarade uppgifter som behövdes för att uppnå ett visst normerat slutresultat.

ht2023 normering verb kvant

Notera att högskoleprovet våren 2020 ställdes in och därför inte finns med i figuren ovan. Hösten 2019 användes två olika versioner av ett av de kvantitativa provpassen med varsin normeringstabell. Av denna anledning förekommer hösten 2019 två gånger i figuren. Till följd av coronapandemin delades vårprovet både 2021 och 2022 i två skilda provtillfällen. Vårproven för dessa år förekommer därför också två gånger i diagrammet.

För det kvantitativa blocket (diagrammet till vänster i figuren ovan) ser vi att kurvorna som visar poänggränser genomgående pekar nedåt för alla normerade resultatnivåer utom två – 0.1 och 0.6 – för höstprovet 2023 jämfört med vårens högskoleprov 2023. Höstens kvantitativa delprov tycks alltså vara en aning svårare än vårens motsvarigheter, även om skillnaden är liten.

Om vi blickar längre bakåt i tiden kan vi däremot konstatera att den kvantitativa normeringen av höstprovet 2023 är ungefär i linje med de senaste årens provtillfällen för de flesta resultatnivåer, med undantag för höstprovet 2021 och majprovet 2022 som hade särskilt låga poänggränser och därmed hög svårighetsgrad. För lägre resultat, närmare bestämt i intervallet 0.5 och nedåt, krävdes det på höstprovet 2023 dock färre korrekt besvarade uppgifter än vanligt.

Övergripande kan de kvantitativa delarna av höstprovet 2023 därmed sägas vara normalsvåra även om det förekommer vissa avvikelser, i synnerhet för de lägsta kvantresultaten enligt ovan.

För det verbala blocket (högra diagrammet i figuren ovan) ser vi för höstprovet 2023 att det krävdes en ytterligare korrekt besvarad uppgift jämfört med vårprovet 2023 för tolv av resultatnivåerna, medan poänggränserna för de resterande åtta resultatnivåerna förblev oförändrade.

Övergripande ligger den verbala normeringen i linje med de senaste årens provomgångar med endast någon enstaka poängs skillnad uppåt eller nedåt för praktiskt taget samtliga resultatnivåer, såväl högre som lägre. Även de verbala delarna av höstens prov kan således sägas vara normalsvåra. 

Vidare tycks variationen i poänggränser mellan de senaste årens provomgångar fortsatt vara mindre för det verbala blocket jämfört med det kvantitativa, med mer stabila poänggränser över tid.


Vad är normering och varför används det?

Högskoleprovet är ett återkommande prov som ges två gånger per år (undantagsvis tre gånger under 2021 och 2022 till följd av den rådande coronapandemin) och tanken är att resultatet från ett visst högskoleprov ska vara jämförbart med resultat från andra provomgångar. Även om UHR, som ansvarar för provet, strävar efter att göra proven så jämnsvåra som möjligt kommer det av naturliga skäl alltid att finnas avvikelser mellan provomgångarna. Vissa prov är helt enkelt lite lättare medan andra kan vara något svårare, även om skillnaderna inte brukar vara särskilt stora.

För att så rättvist som möjligt kunna jämföra resultat mellan olika högskoleprov används därför en normeringsprocess som ska kompensera för skillnader i svårighetsgrad mellan provomgångar. Denna process är både avancerad och tidskrävande och det är därför det tar några veckor efter provdagen innan normeringen är färdig och du får veta ditt definitiva resultat.

Förenklat kan man säga att det UHR gör är att rätta proven och sedan analysera hur provdeltagarnas antal rätta svar fördelar sig på gruppnivå. Man ställer sedan upp en normeringstabell vardera för den verbala respektive kvantitativa delen av provet som översätter antalet korrekt besvarade frågor (mellan 0 och 80) till ett normerat resultat mellan 0.0 och 2.0. Det slutgiltiga normerade resultatet ges sedan av medelvärdet av den verbala och den kvantitativa delens normerade resultat. Om du t.ex. får 1.2 på den verbala delen och 1.0 på den kvantitativa delen kommer ditt slutresultat att vara medelvärdet av dessa, alltså

$$ \frac{1.2+1.0}{2} = 1.10 $$

Normeringstabellerna utformas förenklat så att andelen provdeltagare som hamnar på respektive resultatsteg mellan 0.00 och 2.00 ska bli så jämn som möjligt mellan provomgångarna. Man strävar alltså efter att ungefär lika stor andel av provdeltagarna ska få t.ex. 2.00 eller 1.20 varje provomgång oavsett hur svårt eller lätt provet var vid just det provtillfället.

Om du vill läsa mer om hur normeringsprocessen går till i detalj kan du göra det på vår allmänna sida om normering av högskoleprovet.


Vilket resultat fick jag på höstprovet 2023?

Nu när rättningen och normeringen av höstprovet 2023 är färdig kan du läsa mer om hur du hämtar ditt officiella resultat på vår sida om resultat på högskoleprovet.

Du kan även se vilket slutresultat du uppnådde på höstens högskoleprov 2023 och analysera resultatet med Normeringskalkylatorn. Där matar du enkelt in ditt antal rätta svar på de verbala respektive kvantitativa delarna och får sedan din normerade slutpoäng direkt. Du får även en tabell och grafer som visar vad din poängsumma hade gett dig för slutresultat (mellan 0.00 och 2.00) vid tidigare provtillfällen sedan hösten 2011 och hur dina poäng förhåller sig till samtliga poänggränser över tid m.m.

Analysera med Normeringskalkylatorn


Vad kan ha påverkat normeringen hösten 2023?

Det finns flera faktorer som kan påverka normeringen så att det krävs antingen fler eller färre rätta svar för att uppnå ett visst normerat resultat mellan 0.00 och 2.00. Några faktorer med möjlig inverkan är följande:

Allmän svårighetsgrad på uppgifterna

Detta är vanligen den främsta orsaken till avvikelser i normering mellan provomgångar. Det är helt enkelt svårt att hålla svårighetsgraden helt konstant över tid. Om provet är “lätt” jämfört med tidigare provomgångar kommer det att krävas ett större antal rätta svar för att uppnå ett visst normerat slutresultat och normeringen blir därmed ”tuffare”. Om provet istället visar sig vara svårare än normalt så kommer det istället att räcka med ett mindre antal rätta svar för samma normerade slutresultat. Om provet var svårare eller lättare just denna gång är svårt att säga eftersom man får man olika svar beroende på vem man frågar, så det är svårt att på förhand säga i vilken riktning detta kommer att påverka normeringen för just detta provtillfälle. Dela gärna med dig av dina tankar kring svårighetsgraden på höstens högskoleprov 2023 i forumdelen eftersnack och skapa dig samtidigt en bättre uppfattning om hur andra provskrivare upplevde provet.

Fusk och åtgärder mot fusk

Tidigare tillslag mot en organiserad fuskliga, de fällande domarna mot både ligan och enskilda fuskare, skärpta rutiner på provdagen, inklusive de in- och utpasseringskontroller som införts från och med höstprovet 2023, och den omfattande mediebevakningen kring fusk över tid kan antas ha haft en avskräckande effekt på provskrivare som övervägt att fuska på höstens prov. Detta skulle i så fall innebära åtminstone en viss minskning av antalet fuskare under höstens prov med något lindrigare normering som följd. Antalet fuskare per provomgång kan dock antas vara lågt i förhållande till de tiotusentals provskrivare som skriver provet utan fusk, vilket medför att effekten på normeringen i slutändan ändå förväntas vara liten.


Hur gick det för dig på höstens högskoleprov?

Vi håller tummarna för att du nådde ditt målresultat denna provomgång! Oavsett hur det gick kommer en ny chans redan nästa vår om det skulle behövas. Som alltid står vi redo att hjälpa dig på vägen mot din drömutbildning, precis som vi hjälpt över 230 000 studenter hittills.


Gratis förklaringar inklusive videoförklaringar

På vår sida om höstens högskoleprov 2023 kan du läsa mer om hur du tar del av våra utförliga expertförklaringar helt utan kostnad. Vi bjuder alltid på förklaringar med text och bild till alla 160 uppgifter och även videoförklaringar till samtliga 80 kvantitativa uppgifter på det senaste högskoleprovet.

Gratis förklaringar till höstens högskoleprov 2023

Jag har alltid haft stora svårigheter med matematik och klarade nätt och jämnt gymnasiematematiken. 3 år efter gymnasiet kom jag äntligen på vad jag vill arbeta som och då krävdes ett högskoleprovsresultat på runt 1,4 - 1,5 för att komma in på drömutbildningen. Jag testade att skriva ett högskoleprov utan större förberedelser och fick 0,85 och beslutade mig för att köpa VIP-utbildningen på hpguiden. Alla verktyg, grundliga genomgångar, videoförklaringar och simulerade prov hjälpte mig att nå 1,6 och känslan när man fick sitt resultat var obeskrivlig! Stort tack till hpguiden!

Linnéa Lantz
Höjde sig från 0.85 till 1.6 som VIP-medlem, nu väntar drömutbildningen
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
JOLM
fadd dryck, blask;faddhet
Jag är verkligen supernöjd med hpguiden, det finns ingenting som hade kunnat vara bättre med den!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59