Summering
 • Den verbala delen utgör hälften av provets 160 poäng och varje provpass består av de fyra delproven ORD, LÄS, MEK och ELF.
 • Den verbala delen testar ordkunskap, grammatik samt läsförståelse på svenska och engelska.
 • Som VIP-medlem får du alla strategier, genomgångar, tekniker och kunskaper du behöver för att nå toppresultat på den verbala delen.

Om den verbala delen

Den verbala delen består av 80 uppgifter.

 • 20 ORD-uppgifter (10 per provpass)
 • 20 LÄS-uppgifter (10 per provpass)
 • 20 MEK-uppgifter (10 per provpass)
 • 20 ELF-uppgifter (10 per provpass)

De verbala provpassen testar din förmåga att förstå och behärska begrepp både i sitt sammanhang och utan ett sammanhang. Provpassen testar även din förmåga att förstå innehållet i svenska och engelska texter.

Nedan går vi kort igenom de fyra provdelarna utifrån de anvisningar som ges på provdagen. Exemplen är från det officiella anvisningshäftet men förklaringarna är utvidgade av oss.

ORD - Ordförståelse

Delprovet ORD testar din förmåga att förstå ord och begrepp utanför sitt sammanhang och består av 10 uppgifter. 

Rekommenderad provtid är 3 minuter och den rekommenderade medeltiden per uppgift är därmed 18 sekunder per uppgift.

Till varje uppgift finns fem svarsalternativ varav endast ett är det som bäst motsvarar innebörden av det fetstilta ordet, begreppet eller uttrycket.

Officiell exempeluppgift

fabel

 1. intetsägande fras
 2. högtidligt tal
 3. moraliserande saga
 4. dagdröm
 5. falsk anklagelse

I denna uppgift ska vi alltså hitta det svarsalternativ som bäst motsvarar innebörden av fabel.

Detta är alltså ett test på vår ordkunskap och ordförståelse.

En fabel är en kortare berättelse som ger en kärnfull moralisk lärdom. Det är vanligt med djur som är tänkande och talande huvudpersoner. Om vi inte på förhand känner till vad en fabel är kan vi försöka koppla det till andra ord. Såsom fabulös (fabulous på engelska) som ju betyder att någonting är sagolikt eller otroligt. Det säger alltså inte så mycket om att en fabel ofta är en moraliserande saga men det för åtminstone tankarna till en saga.

Alternativet intetsägande fras brukar oftast kallas för kliché eller klyscha. Många av de sensmoraler som fabler innehåller såsom ”den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket” eller ”den som spar han har” utgör klichéer och därmed intetsägande fraser men de är långt ifrån synonyma. En fabel är alltså inte detsamma som en intetsägande fras även om många fabler innehåller intetsägande fraser.

Ett högtidligt tal har egentligen ingen koppling till fabel. En synonym till högtidligt tal vore exempelvis ordet oration. Oration kommer från latinska oratio (tala) och verbet orera. Fabel har sin rot i latinska fari och fabula som också betyder tal eller samtal. Att fabulera är att berätta en saga, det vill säga prata eller hitta på. Mer än så kan vi inte koppla samman fabel och högtidligt tal som därför inte är ett särskilt troligt svarsalternativ.

En falsk anklagelse brukar med ett annat ord benämnas som förtal. Medan en fabel ju var en saga eller berättelse och en falsk anklagelse också skulle kunna sägas vara någonting påhittat är det helt olika innebörder. En falsk anklagelse har ju ett syfte att få någon annan person misskrediterad eller dömd på falska grunder medan en fabel ju är till för att vara sedelärande eller endast underhållande. Därmed kan vi se att även falsk anklagelse inte är ett tydligt synonymt begrepp till fabel och därför knappast kan utgöra det rätta svaret.

Rätt svar är därmed C moraliserande saga.

LÄS - Svensk läsförståelse

Delprovet LÄS består av svenska texter av varierande längd med två eller fyra flervalsfrågor. Varje fråga har fyra svarsalternativ.

Texterna är hämtade från olika ämnesområden så som medicin, juridik, biologi och genusvetenskap.

Delprovet består av 10 uppgifter och den rekommenderad provtiden är 22 minuter vilket ger att den rekommenderade medeltiden per uppgift är 2 minuter och 12 sekunder (132 sekunder).

Ibland kan du klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel. Ibland verkar först flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste du, genom att jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan.

Observera att du ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges i respektive text.

MEK - Meningskomplettering

Delprovet MEK består av korta textstycken där ett, två eller tre ord har ersatts av en lucka markerad med ____. Efter varje textstycke följer fyra svarsförslag och du ska välja det svarsförslag som innehållsligt och språkligt passar bäst in i textstycket som helhet.

Delprovet består av 10 flervalsuppgifter. Rekommenderad provtid är 8 minuter vilket ger en rekommenderad tid på cirka 48 sekunder per uppgift.

Officiell exempeluppgift

Den dåliga recension som hans sista skiva fick ____ av fansen, som anser att allt han gör visar prov på konstnärlig ____.

 1. accepterades – kreativitet
 2. ifrågasattes – kalamitet
 3. ignorerades – genialitet
 4. välkomnades – sublimitet

Denna uppgift består av två luckor. Vi inleder med den första. Här ser vi att artisten i fråga har fått en ”dålig recension”. Nu är frågan i den första luckan hur fansen (alltså trogna beundrare) reagerade på denna negativa recension. Det är direkt uteslutet att fansen skulle välkomna en negativ recension. Därmed kan vi stryka detta alternativ direkt.

Läser vi vidare får vi en ledtråd till deras reaktion i meningens bisats:

”allt han gör visar prov på konstnärlig ______”

Eftersom vi vet att det handlar om en musiker så är just att visa prov på konstnärlighet någonting som uppfattas som positivt. I synnerhet av musikerns fans. Om fansen alltså tycker att allt musikern gör visar prov på någonting konstnärligt är det sannolikt att de inte bryr sig om en negativ recension utan kanske menar att recensenten missförstår den konstnärlighet som den recenserade skivan visar prov på.

Därmed kan vi stryka alternativet accepterades. Om de hade accepterat den negativa recensionen hade detta varit i strid med att de ansåg att skivan höll en hög konstnärlig kvalitet.

Alternativen ifrågasattes och ignorerades är bägge två rimliga alternativ som är i linje med texten.

Efter att ha avslutat den första luckan kan vi nu titta på alternativen i den andra luckan. Här letar vi efter ett ord som kan beskriva musikerns konstnärlighet. Eftersom vi redan sett att det handlar om ett positivt ord kan vi genast stryka kalamitet som betyder olycka (kanske vanligare förekommande som det engelska calamity).

Alternativen kreativitet, genialitet och sublimitet (härlig, storslagen, andligt upphöjd) är alla positiva beskrivningar av en musikers konstnärlighet. Men eftersom vi redan har strukit accepterades och välkomnades i den första luckan återstår endast ett rimligt svarsalternativ.

Rätt svar är därför C ignorerades – genialitet.

ELF - Engelsk läsförståelse

Delprovet ELF består av engelska texter av varierande längd med två eller fyra flervalsfrågor. Varje fråga har fyra svarsalternativ.

Man kan dela in delprovet ELF i tre olika delar. En del består av en längre text med flera flervalsfrågor som påminner om delprovet LÄS. En annan del består av kortare texter med en eller två frågor. Den tredje delen är en text där nyckelord har ersatts med luckor. Denna del påminner om delprovet MEK men varje uppgift är endast en lucka och det är en större portion av ordförståelse som testas.

Texterna är hämtade från olika ämnesområden och är alltifrån bokrecensioner till vetenskapliga rön.

Ibland kan du klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel. Ibland verkar först flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste du, genom att jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan.

Observera att du ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges i respektive text.

Mer information

I VIP-utbildningen går vi igenom samtliga provdelar mer i detalj och du får unika strategier, genomgångar, tips och trix samt lösningsmetoder för alla tänkbara uppgifter som kan komma på provet.

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
VOJLOCK
underlag för sadel (på hästrygg)
Nästa prov

6/4 - 2019 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
1/2 - 2019 kl 23:59