Summering
  • Normeringstabellerna för det första av vårens högskoleprov 2021 som hölls den 13 mars väntas bli tillgängliga mot slutet av april och kommer att publiceras på denna sida så snart de är redo.
  • Som VIP-medlem och gratismedlem kan du använda Normeringskalkylatorn för att få en uppskattning av ditt normerade resultat innan normeringstabellerna för vårens prov finns tillgängliga.
  • Inte ens UHR kan på förhand med säkerhet veta hur normeringen för vårens prov kommer att bli. Allt är blott spekulationer fram tills dess att normeringstabellerna är färdigställda och publicerade.

Introduktion till normeringen av vårens högskoleprov 2021 den 13 mars

Normeringstabellerna för det första av vårens högskoleprov 2021 som hölls den 13 mars väntas bli tillgängliga omkring slutet april 2021. Så snart normeringstabellerna är klara kommer vi att publicera dem på denna sida. 

Om du söker information om normeringen av det andra vårprovet 2021 som hålls den 8 maj hänvisar vi till sidan Normering av vårens högskoleprov 2021 den 8 maj.

Efter att vårens högskoleprov har hållits kan du, i väntan på att rättningen ska slutföras, bilda dig en uppfattning om ditt ungefärliga förväntade resultat. Detta kan du göra genom att gå igenom provfrågorna i efterhand och därigenom försöka minnas vad du svarade på uppgifterna. Detta ger dig en ungefärlig poängsumma. Instruktioner, provfrågor och svar med förklaringar finner du vår sida om vårens högskoleprov 2021.

Poängsumman säger dock inte direkt vilket slutresultat i intervallet 0.00 – 2.00 som du kommer att få. För att översätta din poängsumma till ett slutresultat mellan 0.00 och 2.00 används en process som kallas normering och som inte kommer att vara helt färdig förrän några veckor efter provdagen. Du kan dock redan nu omvandla ditt antal korrekt besvarade frågor till normerat resultat i Normeringskalkylatorn och se hur poänggränserna för ett visst normerat resultat varierat mellan provomgångar historiskt. Även om normeringstabellerna varierar mellan provomgångar ger de historiska normeringstabellerna en grov uppskattning om i vilket intervall ditt normerade resultat troligtvis kommer att ligga.

I denna artikel kan du läsa mer om varför normering används, vad man redan nu kan säga om din poängsumma och vad den kommer att översättas till för slutresultat för vårens högskoleprov.


Vad är normering och varför används det?

Högskoleprovet är ett återkommande prov som vanligtvis ges två gånger per år – med undantag för 2021 då tre högskoleprov anordnas till följd av den rådande coronapandemin – och tanken är att resultatet från ett visst högskoleprov ska vara jämförbart med resultat från andra provomgångar. Även om UHR (som utformar provet) strävar efter att göra proven så jämnsvåra som möjligt kommer det av naturliga skäl alltid att finnas avvikelser mellan provomgångarna. Vissa prov är helt enkelt lite lättare medan andra kan vara något svårare, även om skillnaderna inte brukar vara särskilt stora.

För att så rättvist som möjligt kunna jämföra resultat mellan olika högskoleprov används därför en normeringsprocess som ska kompensera för skillnader i svårighetsgrad mellan provomgångar. Denna process är både avancerad och tidskrävande och det är därför det tar några veckor efter provdagen innan normeringen är färdig och du får veta ditt definitiva högskoleprovsresultat.

Förenklat kan man säga att det UHR gör är att rätta proven och sedan analysera hur provdeltagarnas antal rätta svar fördelar sig på gruppnivå. Man ställer sedan upp en normeringstabell vardera för den verbala respektive kvantitativa delen av provet som översätter antal korrekt besvarade frågor (mellan 0 och 80) till ett normerat resultat mellan 0.0 och 2.0. Det slutgiltiga normerade resultatet ges sedan av medelvärdet av den verbala och den kvantitativa delens normerade resultat. Om du t.ex. får 1.2 på den verbala delen och 1.0 på den kvantitativa delen så kommer ditt slutresultat att vara medelvärdet av dessa, alltså

$$ \frac{1.2+1.0}{2} = 1.10 $$

Om du vill läsa mer om hur normeringsprocessen går till i detalj kan du göra det på vår allmänna sida om normering av högskoleprovet.


Hur kommer normeringstabellerna att se ut för våren 2021?

Det korta svaret är att ingen, inte ens UHR (som ansvarar för provet, rättningen och normeringen) med säkerhet kan svara på den frågan i nuläget. I och med att det är omöjligt att säga hur alla provdeltagare presterat vid denna provomgång innan rättningen är slutförd går det inte att säga exakt vad ditt antal rätta svar kommer att motsvara i slutresultat mellan 0.00 - 2.00 förrän rättningen är klar, UHR har gjort normeringen och släppt normeringstabellerna för vårens prov. Detta kommer att ske senast i samband med att resultaten blir tillgängliga omkring slutet av april 2021.


Vad kan komma att påverka normeringen våren 2021?

Det finns flera faktorer som kan påverka normeringen så att det krävs antingen fler eller färre rätta svar för att uppnå ett visst normerat resultat i intervallet 0.00 och 2.00. Några faktorer med möjlig inverkan är följande:

Allmän svårighetsgrad på uppgifterna

Detta är vanligen den främsta orsaken till avvikelser i normering mellan provomgångar. Det är helt enkelt svårt att hålla svårighetsgraden helt konstant över tid även om detta är avsikten. Om provet är “lätt” jämfört med tidigare provomgångar så kommer det att krävas ett större antal rätta svar för att uppnå ett visst normerat slutresultat och normeringen blir därmed ”tuffare”. Om provet istället visar sig vara svårare än normalt kommer det att räcka med ett mindre antal rätta svar för samma normerade slutresultat.

Dela gärna med dig av dina tankar kring svårighetsgraden på vårens prov 2021 i forumdelen eftersnack och skapa dig samtidigt en bättre uppfattning om hur andra provskrivare upplevde provet.

Fusk och åtgärder mot fusk

Tidigare tillslag mot en organiserad fuskliga, de fällande domarna mot både ligan och enskilda fuskare, skärpta rutiner på provdagen och den omfattande mediebevakningen kan antas ha haft en avskräckande effekt på provskrivare som övervägt att fuska på vårens prov. Detta skulle i så fall innebära åtminstone en viss minskning av antal fuskare under vårens prov med något lindrigare normering som följd. Antalet fuskare per provomgång kan dock antas vara lågt i förhållande till de tiotusentals provskrivare som skriver provet utan fusk, vilket medför att effekten på normeringen i slutändan ändå förväntas vara liten.


Ungefär vilket resultat kommer jag att få?

Även om det som sagt är omöjligt att ge ett exakt svar på frågan förrän rättning och normering är slutförd så kan du få en fingervisning om var ditt resultat troligtvis kommer att ligga genom att jämföra med historiska normeringstabeller. Eftersom UHR strävar efter att göra proven så jämnsvåra som möjligt brukar inte variationen vara jättestor mellan olika provomgångar. Skillnaden i slutresultat (mellan 0.00 och 2.00) kan ändå vara några tiondelar för ett givet antal rätta svar beroende på vilken provomgångs normeringstabell man använder.

För att få en överblick över vad just din poängsumma hade gett dig vid tidigare provomgångar kan du mata in dina poäng på den verbala och kvantitativa delen i Normeringskalkylatorn. Då kommer du att få en tabell och grafer som visar vad din poängsumma hade gett dig för slutresultat mellan 0.00 och 2.00 vid tidigare provtillfällen, hur dina poäng förhåller sig till samtliga poänggränser över tid m.m.

Normeringen denna provomgång kan givetvis avvika från tidigare prov, men att hoppa mer än några tiondelar i slutresultat är osannolikt. Du kan därför se översikten i Normeringskalkylatorn som ett ungefärligt intervall för var ditt slutresultat för vårens prov förväntas hamna.

Notera att du i Normeringskalkylatorn kan välja alla provomgångar sedan hösten 2011, men eftersom högskoleprovet utvecklas över tid är det troligt att de senare provomgångarnas normeringar är mest representativa för provomgången våren 2021.

Analysera med Normeringskalkylatorn


Hur gick det för dig på vårens högskoleprov?

Vi håller tummarna för att du nådde ditt målresultat denna provomgång! Skulle du behöva ge högskoleprovet ytterligare ett försök står vi som alltid redo att hjälpa dig på vägen mot din drömutbildning, precis som vi hjälpt över 170 000 studenter hittills.


Gratis förklaringar inklusive videoförklaringar

På vår sida om vårens högskoleprov 2021 kan du läsa mer om hur du tar del av våra utförliga expertförklaringar, får en individuell kunskapsanalys med mera helt utan kostnad. Vi bjuder alltid på förklaringar med text och bild till alla uppgifter och även videoförklaringar till samtliga kvantitativa uppgifter på det senaste högskoleprovet.

Allt om vårens högskoleprov 2021

Coachteamet på Högskoleprovguiden Coacherna på Högskoleprovguiden
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
KLÄRVOAJANS
fjärrskådning, synskhet
Nästa prov

8/5 - 2021 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 12/1 kl. 9:00
Stänger senast 19/1 kl. 0:59