Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Normering av vårens högskoleprov 2021 den 13 mars

Summering
  • Normeringstabellerna för det första av vårens högskoleprov 2021 som hölls den 13 mars finns nu tillgängliga och du hittar dem nedan på denna sida.
  • På denna sida finner du även vår analys av normeringen av vårens första högskoleprov 2021 jämfört med tidigare högskoleprov.
  • Som medlem på HPGuiden kan du också använda Normeringskalkylatorn för att ta reda på vad ett visst antal korrekt besvarade frågor hade gett för normerat resultat på tidigare högskoleprov för att få en uppfattning om svårighetsgraden på det senaste högskoleprovet jämfört med tidigare provomgångar.

Normeringstabellerna för vårens första högskoleprov 2021 publicerades den 26 april och du finner dem nedan.

Kvantitativ normering Verbal normering Fördelningstabell


Du kan även omvandla ditt antal korrekt besvarade frågor till normerat resultat i Normeringskalkylatorn och se hur poänggränserna för ett visst normerat resultat varierat mellan provomgångar historiskt.

Du hittar allt övrigt material kring vårens första högskoleprov 2021 såsom provfrågor, facit och förklaringar till alla uppgifter på vår huvudsida om Högskoleprovet våren 2021 den 13 mars.

Om du söker information om normeringen av det andra vårprovet 2021 som hålls den 8 maj hänvisar vi till sidan Normering av vårens högskoleprov 2021 den 8 maj.


Normering av vårens första högskoleprov 2021

Vårens första högskoleprov 2021 från den 13 mars är nu rättat och normerat och en fråga som infinner sig är hur svårt detta prov var jämfört med tidigare provomgångar. Genom att studera hur många korrekt besvarade uppgifter som behövdes för varje normerat resultat på det kvantitativa respektive verbala blocket jämfört med tidigare prov kan vi bilda oss en uppfattning om svårighetsgraden.

I diagrammen nedan motsvarar varje färgad kurva ett visst normerat resultat och varje markerad punkt längs kurvorna visar en provomgång. Den lodräta axeln visar antalet korrekt besvarade uppgifter som behövdes för att uppnå ett visst normerat slutresultat.

vt21a normering kvant verb

Notera att högskoleprovet våren 2020 ställdes in och därför inte finns med i figuren ovan. Hösten 2019 användes två olika versioner av ett av de kvantitativa provpassen med varsin normeringstabell. Av denna anledning förekommer hösten 2019 två gånger i figuren.

För det kvantitativa blocket (diagrammet till vänster i figuren ovan) ser vi att det för de flesta normerade resultatnivåer krävdes ett relativt stort antal korrekt besvarade frågor. För nivåerna 1.4 t.o.m. 2.0 var skillnaden endast en poäng ifrån den historiska toppnoteringen hösten 2018 då det krävdes rekordmånga rätt för att uppnå 0.9 eller mer på det kvantitativa blocket. Även för resultat i intervallet 0.6–1.3 låg antalet rätta svar som krävdes på det senaste provet i spannet 1–3 poäng under respektive historisk toppnotering. Detta kan sammantaget tolkas som att svårighetsgraden på vårens första högskoleprov 2021 var något lägre än övriga provomgångar från våren 2019 och framåt.

För lägre resultat, i intervallet 0.1–0.5, krävdes dock relativt få korrekt besvarade uppgifter denna provomgång, men det rör sig inte om några särskilt stora skillnader jämfört med tidigare terminers nivåer.

För det verbala blocket (högra diagrammet i figuren ovan) krävde de flesta resultatnivåer lika många eller något fler korrekt besvarade uppgifter våren 2021 jämfört med provomgångar från hösten 2019 och framåt. Det finns en lätt antydan till lägre svårighetsgrad på det senaste provet jämfört med de närmast föregående proven, men skillnaderna är små med upp till 1–2 poängs avvikelse mellan provomgångarna i fråga.

Vi kommer längre fram att återkomma med en analys av vårens andra högskoleprov som hålls den 8 maj – håll utkik på sidan Normering av vårens högskoleprov 2021 den 8 maj ca en månad efter provet hållits för denna. Vi förväntar oss dock inga större skillnader mellan de två vårproven 2021 och de två proven behandlas som skilda provtillfällen vad gäller normering för att resultaten ska vara fullt jämförbara om svårighetsgraden skulle skilja sig mellan proven. Alla som ville skriva vårens högskoleprov 2021 kunde dessutom anmäla sig och fördelningen mellan provdatumen gjordes slumpmässigt varför sammansättningen av grupperna som skriver respektive prov kan förväntas vara snarlik. Detta till skillnad från höstens högskoleprov 2020 som endast var öppet för personer utan ett sedan tidigare giltigt högskoleprovsresultat, vilket medförde vissa skillnader i normeringen jämfört med tidigare provomgångar som du kan läsa mer om på sidan Normering av höstens högskoleprov 2020.


Vad är normering och varför används det?

Högskoleprovet är ett återkommande prov som vanligtvis ges två gånger per år – med undantag för 2021 då tre högskoleprov anordnas till följd av den rådande coronapandemin – och tanken är att resultatet från ett visst högskoleprov ska vara jämförbart med resultat från andra provomgångar. Även om UHR (som utformar provet) strävar efter att göra proven så jämnsvåra som möjligt kommer det av naturliga skäl alltid att finnas avvikelser mellan provomgångarna. Vissa prov är helt enkelt lite lättare medan andra kan vara något svårare, även om skillnaderna inte brukar vara särskilt stora.

För att så rättvist som möjligt kunna jämföra resultat mellan olika högskoleprov används därför en normeringsprocess som ska kompensera för skillnader i svårighetsgrad mellan provomgångar. Denna process är både avancerad och tidskrävande och det är därför det tar några veckor efter provdagen innan normeringen är färdig och du får veta ditt definitiva högskoleprovsresultat.

Förenklat kan man säga att det UHR gör är att rätta proven och sedan analysera hur provdeltagarnas antal rätta svar fördelar sig på gruppnivå. Man ställer sedan upp en normeringstabell vardera för den verbala respektive kvantitativa delen av provet som översätter antal korrekt besvarade frågor (mellan 0 och 80) till ett normerat resultat mellan 0.0 och 2.0. Det slutgiltiga normerade resultatet ges sedan av medelvärdet av den verbala och den kvantitativa delens normerade resultat. Om du t.ex. får 1.2 på den verbala delen och 1.0 på den kvantitativa delen så kommer ditt slutresultat att vara medelvärdet av dessa, alltså

$$ \frac{1.2+1.0}{2} = 1.10 $$

Om du vill läsa mer om hur normeringsprocessen går till i detalj kan du göra det på vår allmänna sida om normering av högskoleprovet.


Vad fick jag för resultat på vårens högskoleprov 2021?

Nu när rättningen och normeringen av vårprovet 2021 som hölls den 13 mars är färdig kan du läsa mer om hur du hämtar ditt officiella resultat på vår sida om resultat på högskoleprovet.

Du kan även se vilket slutresultat du uppnådde på vårens första högskoleprov 2021 och analysera resultatet med Normeringskalkylatorn. Där matar du enkelt in ditt antal rätta svar på de verbala respektive kvantitativa delarna och får sedan din normerade slutpoäng direkt. Du får även en tabell och grafer som visar vad din poängsumma hade gett dig för slutresultat (mellan 0.00 och 2.00) vid tidigare provtillfällen sedan hösten 2011 och hur dina poäng förhåller sig till samtliga poänggränser över tid m.m.

Analysera med Normeringskalkylatorn


Vad kan ha påverkat normeringen våren 2021?

Det finns flera faktorer som kan påverka normeringen så att det krävs antingen fler eller färre rätta svar för att uppnå ett visst normerat resultat i intervallet 0.00 och 2.00. Några faktorer med möjlig inverkan är följande:

Allmän svårighetsgrad på uppgifterna

Detta är vanligen den främsta orsaken till avvikelser i normering mellan provomgångar. Det är helt enkelt svårt att hålla svårighetsgraden helt konstant över tid även om detta är avsikten. Om provet är “lätt” jämfört med tidigare provomgångar kommer det att krävas ett större antal rätta svar för att uppnå ett visst normerat slutresultat och normeringen blir därmed ”tuffare”. Om provet istället visar sig vara svårare än normalt kommer det att räcka med ett mindre antal rätta svar för samma normerade slutresultat.

Dela gärna med dig av dina tankar kring svårighetsgraden på vårens prov 2021 i forumdelen eftersnack och skapa dig samtidigt en bättre uppfattning om hur andra provskrivare upplevde provet.

Fusk och åtgärder mot fusk

Tidigare tillslag mot en organiserad fuskliga, de fällande domarna mot både ligan och enskilda fuskare, skärpta rutiner på provdagen och den omfattande mediebevakningen kan antas ha haft en avskräckande effekt på provskrivare som övervägt att fuska på vårens prov. Detta skulle i så fall innebära åtminstone en viss minskning av antal fuskare under vårens prov med något lindrigare normering som följd. Antalet fuskare per provomgång kan dock antas vara lågt i förhållande till de tiotusentals provskrivare som skriver provet utan fusk, vilket medför att effekten på normeringen i slutändan ändå förväntas vara liten.


Hur gick det för dig på vårens högskoleprov?

Vi håller tummarna för att du nådde ditt målresultat denna provomgång! Skulle du behöva ge högskoleprovet ytterligare ett försök står vi som alltid redo att hjälpa dig på vägen mot din drömutbildning, precis som vi hjälpt över 170 000 studenter hittills.


Gratis förklaringar inklusive videoförklaringar

På vår sida om vårens högskoleprov 2021 kan du läsa mer om hur du tar del av våra utförliga expertförklaringar, får en individuell kunskapsanalys med mera helt utan kostnad. Vi bjuder alltid på förklaringar med text och bild till alla uppgifter och även videoförklaringar till samtliga kvantitativa uppgifter på det senaste högskoleprovet.

Allt om vårens högskoleprov 2021

Jag kom äntligen in på psykologprogrammet tack vare er fantastiska pepp och utbildning!!!!! Jag fick 1,65 senast och började på 0,9!! Så det enda jag kan säga är att ni är helt fantastiska och att man aldrig ska ge upp!!

Lina Nyberg
Höjde sig från 0.9 till 1.65 – nu väntar psykologprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
BACKLASH
(kraftig) motreaktion
Fantastisk hemsida! Mitt mål är att ta mig in på läkarprogrammet och tack vare hpguiden lyckades jag skriva 1,7 på vårens prov. Detta hade aldrig varit möjligt utan er hjälp! Tack!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59